Bestemmingsplan Van Teylingenweg 74 in Kamerik

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Van Teylingenweg 74 in Kamerik' vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.VanTeylingenweg74-bVA1). De omgevingsvergunning voor het project is verleend op 16 juli 2019.

Plangebied en doel


Het plangebied beslaat het perceel Van Teylingenweg 74 in Kamerik. Het beoogde gebruik van het perceel is wonen. Hiervoor is een nieuwe bestemming nodig. De te wijzigen bestemming is "Recreatie".

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning lagen ter inzage van 25 juli tot en met 4 september 2019.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
De beschikbare documenten zijn hieronder in pdf raadpleegbaar:

 

Bestemmingsplan
- PDF iconRaadsbesluit
- PDF iconToelichting
- PDF iconRegels
- PDF iconBijlagen bij de regels
- PDF iconVerbeelding

Bijlagen bij de toelichting
- PDF iconBijlage 1 Verkennend bodemonderzoek
- PDF iconBijlage 2 Quickscan ecologie
- PDF iconBijlage 3 Akoestisch onderzoek
- PDF iconBijlage 4 Archeologisch bureauonderzoek
- PDF iconBijlage 5 Onderzoek milieuzonering
- PDF iconBijlage 6 Watertoets en -advies
- PDF iconBijlage 7 Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling

 

Overige documenten
- PDF iconOmgevingsvergunning
- PDF iconBesluit hogere waarde Wet geluidhinder
- PDF iconPubliceerbare aanvraag omgevingsvergunning
- PDF iconNieuwe toestand
- PDF iconInrichtingsplan