Bestemmingsplan Raadhuislaan 1 Harmelen

Aanleiding voor dit plan is de voorgenomen bouw van maximaal 24 appartementen aan de Raadhuislaan 1 in Harmelen. Op de beoogde locatie bevond zich het gemeentehuis van Harmelen. 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan raadhuislaan 1 Harmelen

Op 16 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Raadhuislaan 1’ gewijzigd vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.0632.bpraadhuislaan-bVA1). Tevens zijn de benodigde hogere geluidswaarden verleend.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 17 september t/m 21 oktober 2020. 

 

Besluit hogere waarden

Ten behoeve van het plan zijn hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vastgesteld.

 

 

 

Documenten gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

 

Een aantal documenten van het plan zijn hieronder ook te vinden bij de ontwerpstukken. 

 

Documenten ontwerp bestemmingsplan

Bijlage 1: Grondslag (17 december 2018) Verkennend bodemonderzoek inclusief verkennend asbestonderzoek
Bijlage 2: KuiperCompagnons (8 januari 2020) Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai [619.108.20]
Bijlage 3: KuiperCompagnons (1 november 2019) Stikstofdepositie-onderzoek [619.108.20]
Bijlage 4: Tauw (9 oktober 2019) Soortgericht onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming
Bijlage 5: Nota van beantwoording inspraakreacties bestemmingsplan Raadhuislaan