Bestemmingsplan Prinsenhof Woerden

Doel van het project is de bouw van 23 woningen tussen de Rijnkade en de Prinsenlaan in Woerden.

Prinsenhof: Vaststelling bestemmingsplan en verlening bijbehorende omgevingsvergunning

Op 14 november 2019 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan ‘Prinsenhof’ vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.prinsenhof-bVA1). De omgevingsvergunning voor het project is verleend op 10 december 2019. Doel van het project is om de bedrijfsgebouwen te vervangen voor 23 woningen.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 12 december tot en met 22 januari 2020. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u inzien tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak). Ook kunt u de stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en hieronder downloaden.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Downloaden

Bestemmingsplan:

  1. PDF iconBijlage zonstudie 
  2. PDF iconBijlage advies VRU 
  3. PDF iconBijlage akoestisch onderzoek 
  4. PDF iconBijlage bodemonderzoek 
  5. PDF iconBijlage nader bodemonderzoek 
  6. PDF iconBijlage Booronderzoek 
  7. PDF iconBijlage quickscan ecologie 
  8. PDF iconBijlage onderzoek vleermuizen

Omgevingsvergunning: