Bestemmingsplan Prinsenhof Woerden

Doel van het project is de bouw van 23 woningen tussen de Rijnkade en de Prinsenlaan in Woerden.

Bekendmaking toepassing Coördinatieverordening ontwerp bestemmingsplanen ontwerp omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 18 juli gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

  1. het ontwerp bestemmingsplan ‘Prinsenhof’’ (planidentificatie NL.IMRO.0632.prinsenhof-bOW1) (inclusief beeldkwaliteitsparagraaf).
  2. de hieraan gerelateerde ontwerp-omgevingsvergunning (olo4106691).

Plangebied en doel

Doel van het project is de bouw van 23 woningen tussen de Rijnkade en de Prinsenlaan in Woerden.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met de bijbehorende stukken van 18 juli tot en met 28 augustus 2019 ter inzage. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Gemeentehuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.

U kunt de stukken ook vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0632.prinsenhof-bOW1 om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.prinsenhof-/NL.IMRO.0632.prinsenhof-bOW1/ om de digitale bestanden te downloaden.

 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

 

Zienswijze

In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij de Gemeenteraad van Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning. Zienswijzen op een ontwerp omgevingsvergunning worden door burgemeester en wethouders behandeld. Zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan door de gemeenteraad.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met via telefoonnummer 14 0348.

 

Downloaden

Bestemmingsplan:

  1. PDF iconBijlage zonstudie 
  2. PDF iconBijlage advies VRU 
  3. PDF iconBijlage akoestisch onderzoek 
  4. PDF iconBijlage bodemonderzoek 
  5. PDF iconBijlage nader bodemonderzoek 
  6. PDF iconBijlage Booronderzoek 
  7. PDF iconBijlage quickscan ecologie 
  8. PDF iconBijlage onderzoek vleermuizen

 

Omgevingsvergunning: