Bestemmingsplan, omgevingsvergunning, HGW Zaagmolenlaan 12

Bestemmingsplan, omgevingsvergunning, HGW Zaagmolenlaan 12

BEKENDMAKING GECOORDINEERDE OMGEVINGSVERGUNNING, BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER EN BESTEMMINGSPLAN ‘HERONTWIKKELING ZAAGMOLENLAAN 12’

 

Op 23 september  heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan ‘herontwikkeling Zaagmolenlaan 12‘ (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.bpzaagmolenlaan12-VA01) ongewijzigd vastgesteld.

Tevens zijn op 13 juli 2021 de benodigde hogere waarden Wet geluidhinder door het college van

B&W vastgesteld en is op 30 september 2021 door het college van B&W de omgevingsvergunning OLO5630321 verleend.

 

Plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt aan Zaagmolenlaan 12 in Woerden. Het bevindt zich op het bedrijventerrein Middelland Noord, ten zuiden van het spoor en centrum van Woerden. Het plangebied ligt ten westen van de Polanerbaan, een belangrijke invalsweg van Woerden. Het ligt verderop de hoek van de Zaagmolenlaan en de Watermolenlaan.

 

Doel bestemmingsplan

Het doel van dit bestemmingsplan is om de transformatie van het bedrijventerrein te faciliteren. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan voor woningbouw in een campusstructuur, die de gemeente Woerden in de structuurvisie 'Middelland-Noord' als ambitie heeft benoemd.  Dit bestemmingsplan faciliteert één van de eerste transformaties van een te slopen leegstaand kantoorpand in het gebied naar 72 appartementen, met een half verdiepte parkeergarage.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn van het bestemmingsplan, omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder loopt van vrijdag 8 oktober tot en met donderdag 18 november 2021.

 

Inzage

Het bestemmingsplan met alle bijlagen kunt u vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl als u zoekt op plannummer NL.IMRO.0632.bpzaagmolenlaan12-VA01of via www.woerden.nl >inwoners > bouwen, verbouwen en slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding. Het besluit hogere grenswaarden is als bijlage 8 bij het bestemmingsplan gevoegd. De omgevingsvergunning kunt u inzien door een afspraak te maken via het Omgevingsloket.

 

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen tijdens de genoemde termijn in de hal van het Gemeentehuis (Blekerijlaan 14 Woerden). Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd de stukken digitaal in te zien en alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is.

 

Beroep instellen

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging (beroepstermijn)tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of besluit Hogere waarde en/of omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag of digitaal: https://digitaalloket.raadvanstate.nl

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad respectievelijk het college treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.