Bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden Kamerik Zegveld

Herziening 1 en 2

Tot en met 26 juli 2012 hebben twee herzieningen van het bestemmingsplan ter inzage gelegen. Deze herzieningen zijn op 26 april 2012 door de gemeenteraad van Woerden vastgesteld en zijn van invloed op onderstaand plan.

Het plangebied van herziening 1 beslaat de percelen Meije 211 Zegveld, Breeveld 18b Woerden, Breeveld 17 Woerden, Rietveld 91 Woerden.
Het plangebied van herziening 2 Beslaat het gehele vigerende gebied van bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld. Herziening 2 bevat wijzigingen in de regels en wijzigingen van aanduidingen op de plankaart voor de percelen Houtdijk 16 Kamerik, Rietveld 128 Woerden en de renvooi.

Bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld

Op 4 augustus 2010 heeft de Raad van State (a) het besluit vernietigd van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 3 maart 2009, no 2008int237734, voor zover daarbij goedkeuring is verleend aan het plandeel met de bestemming ‘Recreatie-R’ met de nadere bestemming ‘zomerwoning’, voor zover het betreft de recreatiewoning op het perceel Rietveld 91 en (b) aan genoemd plandeel goedkeuring onthouden. Het plan is hiermee onherroepelijk geworden.

U kunt hieronder de bijbehorende bestanden downloaden of raadplegen:

Wat vooraf ging

Het bestemmingsplannen is in de plaats gekomen van diverse verouderde bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van Woerden, Kamerik en Zegveld die niet altijd op elkaar waren afgestemd. De gemeenteraad heeft in 2003 de Nota van Uitgangspunten vastgesteld als basis voor het nieuwe beleid in het landelijk gebied. Vervolgens heeft de perceelsinventarisatie plaatsgevonden. Van 15 december 2006 tot en met 25 januari 2007 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen en zijn er diverse inloopavonden geweest. Er zijn 92 inspraakreacties ingediend. De beantwoording van deze reacties is verwerkt in de commentaarnota. De raad van de gemeente Woerden heeft op 20 september 2007 ingestemd met de commentaarnota.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 15 februari tot en met 27 maart 2008 ter inzage gelegen. De resultaten van de ter inzagelegging zijn gebundeld in eenzienswijzerapportage die als aparte bijlage is bijgevoegd. Het ontwerp is behandeld inde avond van de raad van 5 juni 2008. Het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld is op 3 juli 2008 door de gemeenteraad van Woerden vastgesteld. Dit is gebeurd met inachtneming van de Staat van wijzigingen. 38 van de39 ontvangen zienswijzen zijn ontvankelijk verklaard. Een gedeelte van de 38zienswijze is (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Dit is conform de zienswijzenrapportage.
Het vastgestelde plan (met de bijbehorende stukken) heeft vanaf 25 juli 2008 tot en met 4 september 2008 voor een ieder ter inzage gelegen in de koepel van het stadhuis, Blekerijlaan 14 te Woerden.

Goedgekeurd bestemmingsplan

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, kamerik, Zegveld op 3 maart 2009 goedgekeurd.

Het bestemmingsplan is goedgekeurd met uitzondering van de volgende onderdelen: De bestemming
“horeca” met als subbestemming “theetuin” voor perceel Meije 211 te Zegveld
“wonen” voor het perceel Breeveld 18b
“wonen” voor het perceel Breeveld 17
een en ander zoals nader op de plankaart staat aangegeven.

Documenten behorende bij de goedkeuring van het bestemmingsplan:

-besluit goedkeuring (pdf, 7.1 mb)
-detailkaart voor Meije 211 (pdf, 1 mb)
-detailkaart voor Breeveld 18b (pdf, 0.6 mb)
-detailkaart voor Breeveld 17 (pdf, 0.7 mb)

Ter inzage / beroep instellen

Het goedgekeurde plan met de bijbehorende stukken hebben vanaf 27 maart 2009 tot en met 7 mei 2009 voor een ieder ter inzage gelegen in de koepel van het stadhuis, Blekerijlaan 14 te Woerden.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kon tegen het besluit van Gedeputeerde Staten beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • belanghebbenden die tijdig bij Gedeputeerde Staten van Utrecht bedenkingen hebben ingebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een bedenking te hebben ingebracht; 
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de onthouding van goedkeuring aan de eerder genoemde onderdelen van het bestemmingsplan.

 

In werking treden van het bestemmingsplan

Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Binnen de beroepstermijn kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bestemmingsplan inzien?

U kunt de volgende documenten van het goedgekeurde bestemmingsplan downloaden of raadplegen:

-Plankaart 1 (pdf, 7.6 mb)
-Plankaart 2 (pdf, 13.4 mb)
-Boekje met detailkaarten (pdf, 6.7 mb)

Documenten behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan:

- Toelichting van het bestemmingsplan (pdf, 3.7 mb)
- Voorschriften van het bestemmingsplan (pdf, 0.6 mb)
- Plankaart 1van het bestemmingsplan (pdf, 3.4 mb)
- Plankaart 2 van het bestemmingsplan (pdf, 5.6 mb)
- Renvooi plankaart (pdf, 0.3 mb)
- Detailkaarten van het bestemmingsplan (pdf, 6.7 mb)

Overige documenten behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan:

- Bekendmaking met overzicht gewijzigde vaststelling (doc, 0.1 mb)
- Zienswijzenrapportage (pdf, 1.9 mb)
- Staat van wijzigingen (pdf, 13.9 mb)
- Detailkaarten staat van wijzigingen
- Aanvulling 1 Staat van wijzigingen (doc, 0.1 mb)
- Aanvulling 2 Staat van wijzigingen memo (doc, 0.1 mb) plus kaart (pdf, 1.1 mb)
- Verslag Avond van de raad 5 juni 2008 (doc, 0.2 mb)
- Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan (doc, 0.2 mb)
- Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan (pdf, 0.2 mb)

Overige documenten:

- Commentaarnota voorontwerpbestemmingsplan (pdf, 0.8 mb)
- Raadsvoorstel commentaarnota voorontwerpbestemmingsplan (pdf, 0.6 mb)
- Raadsbesluit commentaarnota voorontwerpbestemmingsplan (pdf, 0.1 mb)
Nota van Uitgangspunten voor het Landelijk gebied (doc, 0.5 mb)
- Archeologisch onderzoeksrapport (pdf, 1.6 mb)
- Akoestisch onderzoek van het landelijk gebied (pdf, 8.3 mb)