Bestemmingsplan Houttuinlaan 3

Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Houttuinlaan 3' gewijzigd vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.0632.houttuinlaan3-bVA1). Tevens hebben Burgemeester en wethouders van Woerden de benodigde hogere geluidswaarden verleend.

Plangebied en doel

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nieuw-Middelland wordt het perceel van het voormalige kantoor van de vakbond FNV getransformeerd naar een gemengd stedelijk woongebied. In de beoogde situatie worden maximaal 265 appartementen gerealiseerd, bestaande uit zes appartementengebouwen en een parkeergebouw. De appartementengebouwen worden gerealiseerd in verschillende hoogtes. Het hoogste gebouw vormt een bebouwingsaccent van 11 bouwlagen. De overige gebouwen bestaan uit 5 tot 6 bouwlagen. Ook wordt een gemeenschappelijke parkeergarage gerealiseerd met kleinschalige voorzieningen op de begane grond. De ruimte tussen de gebouwen wordt groen en autovrij ingericht. Voor deze nieuwe ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van donderdag 28 januari tot en met woensdag 10 maart 2021.

 

Besluit hogere waarden

Ten behoeve van het plan zijn hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vastgesteld.

 

Beschikbare bestanden

PDF iconVastgesteld bestemmingsplan: Toelichting, regels, verbeelding
PDF iconBesluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder
PDF iconNota van beantwoording zienswijzen

bijlagen toelichting bestemmingsplan, inclusief onderzoeken en beeldkwaliteitsplan:

PDF iconBijlage 1 – Schaduwstudie maand december
PDF iconBijlage 2 – Onderbouwing parkeren maximale mogelijkheden
PDF iconBijlage 3 – Stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan
PDF iconBijlage 4 – Akoestisch onderzoek
PDF iconBijlage 5 – Bepalen schermhoogtes woontorens 1
PDF iconBijlage 6 – Bepalen schermhoogtes woontorens 2
PDF iconBijlage 7 – Risicoberekeningen spoor
PDF iconBijlage 8 – Beperkte verantwoording groepsrisico externe veiligheid
PDF iconBijlage 9 – Verkennend bodemonderzoek 9 februari 2017
PDF iconBijlage 10 – Verkennend bodemonderzoek 30 augustus 2017
PDF iconBijlage 11 – Aanvulling verkennend bodemonderzoek 9 april 2019
PDF iconBijlage 12 – Aanvullend asbest- en pfas onderzoek
PDF iconBijlage 13 – QuickScan Flora en Fauna
PDF iconBijlage 14 – Onderzoek stikstofdepositie
PDF iconBijlage 15 – Vleermuis onderzoek
PDF iconBijlage 16 – Activiteitenplan vleermuizen
PDF iconBijlage 17 – Onderzoek waterhuishouding
PDF iconBijlage 18 – Archeologisch bureauonderzoek
PDF iconBijlage 19 – Inventariserend archeologisch veldonderzoek
PDF iconBijlage 20 – Inventariserend veldonderzoek proefsleuven