Bestemmingsplan Harmelerwaard hernieuwd vastgesteld

hernieuwd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Woerden maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Woerden op 26 september 2013 het bestemmingsplan Harmelerwaard hernieuwd heeft vastgesteld.

Doel hernieuwde vaststelling

Het bestemmingsplan Harmelerwaard is hernieuwd vastgesteld als gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling heeft de gemeente opdracht gegeven een nieuw vaststellingsbesluit te nemen. Met het hernieuwde vaststelling wordt tegemoet gekomen aan de beroepen die geheel of gedeeltelijk gegrond zijn verklaard.

Plangebied

Het bestemmingsplan betreft globaal het gebied tussen de kern Harmelen en de gemeente Utrecht ten noorden van de Leidsche Rijn, ten zuiden van de spoorbaan en ten oosten van de Appellaan.

Inhoud van de hernieuwde vaststelling

De hernieuwde vaststelling heeft specifiek betrekking op de volgende onderdelen:

- Het in de regels verwijderen van artikel 24 lid 24.10 (Wijziging naar 'Verkeer') en het verwijderen van de bijbehorende 'wro-zone – wijzigingsgebied 3' van de verbeelding.
- In de regels toevoegen aan artikel 26 lid 26.1 (afstand tot wegen) de bepaling: 'met uitzondering van de bestaande opslagruimte op het perceel Appellaan 4'.
- op de verbeelding opnemen van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – kwekerij' (sa-01) aan het plandeel met de bestemming "Agrarisch", voor zover gelegen buiten het bouwvlak van het perceel Dorpeldijk 2a-II.

Ter inzage legging

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken lagen van donderdag 28 november 2013 tot en met woensdag 8 januari 2014 ter inzage.

 

U kunt het plan vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is "NL.IMRO.0632.BPHARMELERWAARD-bVA2".

 

Digitale documenten