bestemmingsplan functiewijziging Hazelaarstraat 2-16

vastgesteld bestemmingsplan

Op 22 november 2018 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan vastgesteld met identificatienummer NL.IMRO.0632.bphazelaarstraat-bVA2.

 

Plangebied en doel

Doel van het plan is om de huidige gemengde bestemming te wijzigen in een woonbestemming.

 

Inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl: om de interactieve kaart te bekijken en op de viewer van de gemeente of hieronder om om de digitale bestanden te downloaden.

 

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

 

Beschikbare bestanden

PDF iconRaadsbesluit

PDF iconRegels

PDF iconToelichting

PDF iconVerbeelding