Bestemmingsplan de Pionier

Doel van het project is om 24 woningen te realiseren op het perceel Clausstraat 22 in Zegveld.

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 18 juli gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

  1. het ontwerp bestemmingsplan ‘De Pionier’ (planidentificatie NL.IMRO.0632.depionier-bOW1) (inclusief beeldkwaliteitsparagraaf).
  2. de hieraan gerelateerde ontwerp-omgevingsvergunning (olo4412391).

Plangebied en doel

Doel van het project is om 24 woningen te realiseren op het perceel Clausstraat 22 in Zegveld.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met de bijbehorende stukken van 18 juli tot en met 28 augustus 2019 ter inzage. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Gemeentehuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.

 

U kunt de stukken ook vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0632.depionier-bOW1 om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.depionier-/NL.IMRO.0632.depionier-bOW1/ om de digitale bestanden te downloaden.

 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

 

Zienswijze

In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij de Gemeenteraad van Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning. Zienswijzen op een ontwerp omgevingsvergunning worden door burgemeester en wethouders behandeld. Zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan door de gemeenteraad.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met via telefoonnummer 14 0348.

 

Downloaden

Ontwerp bestemmingsplan:

PDF iconRegels

PDF iconToelichting

PDF iconVerbeelding

PDF iconontwerp raadsbesluit
Documenten en publicaties: 

PDF iconBijlage 1 bodemonderzoek

PDF iconBijlage 2 Watertoets

PDF iconBijlage 3 ontheffing flora en fauna

PDF iconZonstudie

 

Omgevingsvergunning:

PDF iconOntwerp omgevingsvergunning 
PDF iconAanvraag 
PDF iconDefinitief ontwerp

PDF iconDetails ontwerp