Bestemmingsplan de Pionier

Doel van het project is om 24 woningen te realiseren op het perceel Clausstraat 22 in Zegveld.

Vaststelling bestemmingsplan De Pionier, verlening bijbehorende omgevingsvergunning olo4412391

 

Op 18 december 2019 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan De Pionier (inclusief beeldkwaliteitsparagraaf) met identificatienummer NL.IMRO.0632.depionier-bVA1 gewijzigd vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo-nummer olo4412391 voor het project is verleend op 9 januari 2020.

 

Plangebied en doel

Doel van het project is om 24 woningen te realiseren op het perceel Clausstraat 22 in Zegveld.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan is ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u  vinden op www.woerden.nl > bouwen, verbouwen en slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding.

Tevens kunt  u de stukken inzien in het gemeentehuis en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van donderdag 16 januari tot en met woensdag 26 februari 2020.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp van een of meer besluiten en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Woerden, 15 januari 2020.

 

 

Downloaden

PDF iconRaadsbesluit vaststelling

PDF iconRegels 

 PDF iconToelichting

 PDF iconVerbeelding

--

PDF iconBijlage bij de regels 

 PDF iconStaat van wijzigingen

--

 

PDF iconBijlage 1 verkennend bodem

PDF iconBijlage 2 bodem

PDF iconBijlage 3 water

PDF iconBijlage 4 ontheffing wnb

PDF iconBijlage 5 ecologie

PDF iconBijlage 6 stikstof

PDF iconBijlage 7 stikstof toestemming

PDF iconBijlage 8 zonstudie

PDF iconBijlage 9 nota van zienswijzen

 

Omgevingsvergunning:

PDF iconomgevingsvergunning 

PDF iconAanvraag 
PDF iconDefinitief ontwerp

PDF iconDetails ontwerp

---