Bestemmingsplan Brediuspark oude plan en 1e herziening

Bestemmingsplan Brediuspark 2005 en 1e herziening 2010

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Brediuspark

Op 18 februari 2010 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Brediuspark 1e herziening gewijzigd vastgesteld. Met het nieuwe bestemmingsplan Brediuspark 1e herziening voldoet de gemeente aan de door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State opgelegde verplichting om nieuw onderzoek naar luchtkwaliteit en archeologie te doen en het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen.
 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Uit deze onderzoeken zijn een paar wijzigingen voortgevloeid die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Tevens is de wetgeving sindsdien verandert en ziet het bestemmingsplan er daarom anders uit. Deze wijzigingen zijn echter beleidsneutraal. Inhoudelijke wijzigingen zijn opgenomen in de staat van wijzigingen die samen met het bestemmingsplan ter inzage ligt.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van vrijdag 23 april tot en met donderdag 3 juni 2010.
U kunt het plan en overige relevante stukken inzien in de Koepel van het Stadhuis. Verder ligt er een exemplaar ter inzage bij het omgevingsloket (zie website voor openingstijden). U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via www.woerden.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de plankaart bekijken met legenda en inzoomen op het plan zodat u de toelichting op uw eigen woning of perceel kunt bekijken.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kan iedere belanghebbende hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Plankaart (pdf, 0.8 mb)
Toelichting en regels (pdf, 1.3 mb)
Archeologie
Bodemonderzoek (pdf, 5.5 mb)
Flora en fauna (pdf, 1.5 mb)

 

Oude bestemmingsplan

Voor het inzien van het oude bestemmingsplan kunt u de stukken raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl