Besluit Wet voorkeursrecht gemeenten, 7 maart 2019

De gemeenteraad van Woerden heeft op 7 maart 2019 besloten om op grond van artikel 4 van de Wvg percelen aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

De gemeenteraad van Woerden heeft op 7 maart 2018 besloten om op grond van artikel 4 van de Wvg percelen aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

 

Het betreft percelen gelegen ter plaatse van het gebied “Voortuin II” gelegen tussen de A12 en de Cattenbroekerplas te Woerden, percelen gelegen aan de oostkant van de Burgemeester van Zwietenweg in Woerden en percelen gelegen ter plaatse van het gebied “Putkop III”,  ten oosten van bedrijventerrein De Putkop in Harmelen.  De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekeningen en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 3 en 4 december 2018.

 

Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 van de Wvg op 11 december 2018 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie maanden hebben bestendigd. Het voorkeursrecht geldt voor een periode van te hoogste drie jaren, tenzij voor die periode een opvolgende planologische maatregel is vastgesteld.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de raad treedt in werking één (werk)dag na publicatie in de Staatscourant van 8 maart 2018, te weten op 9 maart 2019.

 

Ter inzage

Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de stukken die betrekking hebben op deze aanwijzing zijn openbaar en liggen van 8 maart tot en met 23 april 2019 voor een ieder ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis van Woerden, Blekerijlaan 14 te Woerden. De stukken zijn ook in te zien via de website van de gemeente, www.woerden.nl.

 

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen hierover één dezer dagen bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen daarvan. Het besluit vervalt van rechtswege drie maanden na dagtekening van het besluit, of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot bestendiging van het voorkeursrecht in werking treedt.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen het besluit van de raad tot aanwijzing kunnen belanghebbenden binnen 6 weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen.

Een bezwaarschrift kunt u richten aan de gemeenteraad van Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

 

Downloaden

PDF iconBesluit

PDF iconBijlagen (kaart)

PDF iconnota van beantwoording zienswijzen

- PDF iconaanvulling nota van beantwoording