Besluit Wet voorkeursrecht gemeenten, 23 januari 2020

Aanwijzing van percelen te Woerden ingevolge artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

De gemeenteraad van Woerden heeft op 23 januari 2020 besloten om op grond van artikel 5 van de Wvg percelen aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

 

Het betreft percelen gelegen ter plaatse van het gebied "Parallelweg West" te Woerden gelegen aan de Parallelweg West te Woerden. De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekeningen en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 12 november 2019.

 

Aan de aangewezen gronden wordt de bestemming "bedrijventerrein" toebedacht.

 

Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 van de Wvg op 19 november 2019 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie maanden bestendigd. Het voorkeursrecht geldt voor een periode van ten hoogste drie jaren, tenzij voor die periode een opvolgende planologische maatregel is vastgesteld.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de raad treedt in werking één (werk)dag na publicatie in de Staatscourant van 29 januari 2020, te weten op 30 januari 2020.

 

Ter inzage

Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de stukken die betrekking hebben op deze aanwijzing zijn openbaar en liggen van 30 januari tot en met 11 maart 2020 voor een ieder ter inzage bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis van Woerden, Blekerijlaan 14 te Woerden. De stukken zijn ook in te zien via de website van de gemeente, www.woerden.nl.

 

Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen hierover één dezer dagen bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen daarvan.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tegen het besluit van de raad tot aanwijzing kunnen belanghebbenden binnen 6 weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen.
Een bezwaarschrift kunt u richten aan de gemeenteraad van Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

 

Downloaden

PDF iconraadsbesluit met bijlagen

PDF iconnota van beantwoording zienswijzen