Bekendmaking voorontwerp bestemmingsplan Houttuinlaan 3

Met ingang van 9 april 2020 ligt gedurende vier weken voor een ieder ter inzage:

- het voorontwerpbestemmingsplan 'Houttuinlaan 3'.

 

Gedurende deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen tegen het voorontwerpbestemmingsplan.

Plangebied en doel

Het perceel van het voormalige kantoor van de vakbond FNV wordt getransformeerd naar een woongebied. In de beoogde situatie worden maximaal 265 appartementen gerealiseerd, bestaande uit zes appartementengebouwen en een parkeergebouw. De appartementengebouwen worden gerealiseerd in verschillende hoogtes. Het hoogste gebouw vormt een bebouwingsaccent van 11 bouwlagen. De overige gebouwen bestaan uit 5 tot 6 bouwlagen. Daarnaast wordt een mobiliteits-hub gerealiseerd dat grotendeels bestaat uit een gemeenschappelijke parkeergarage van 4 lagen en kleinschalige voorzieningen. De ruimte tussen de gebouwen wordt zoveel mogelijk groen ingericht.
Voor deze nieuwe ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig.

 

Inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Houttuinlaan 3' ligt ter inzage van 9 april tot en met 6 mei 2020.

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens deze periode vinden onderaan deze pagina (pdf bestanden).

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

 

Reactie indienen

Gedurende de bovengenoemde periode van terinzagelegging kan iedereen een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan per post indienen bij het college van Burgemeester
en wethouders van Woerden, p.a. team Ruimtelijke Plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden o.v.v. inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan 'Houttuinlaan 3'.

De inspraakreactie kan ook worden ingediend per e-mail. Het mailadres is gemeentehuis@woerden.nl. Vermeld in de mail duidelijk dat het een inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan 'Houttuinlaan 3' betreft en dat de mail is gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Woerden, team Ruimtelijke Plannen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een terugbelafspraak maken via het algemene telefoonnummer 140348.
Dit nummer kunt u ook gebruiken indien u wilt worden teruggebeld over nadere informatie en/of vragen.

 

Geen informatiebijeenkomst

Gelet op de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de instructies van de Rijksoverheid hieromtrent kunnen geen informatiebijeenkomsten plaatsvinden. Eventuele vragen over het voorontwerpbestemmingsplan kunt u stellen via het mailadres gemeentehuis@woerden.nl (t.a.v. Jeroen van Lemmen en Edith ten Westenend).

 

Beschikbare documenten

Bestemmingsplan

- PDF iconToelichting
- PDF iconRegels
- PDF iconVerbeelding
- Bijlagen bestemmingsplan:

o PDF iconBijlage 1 – Onderbouwing parkeren
o PDF iconBijlage 2 – Stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan
o PDF iconBijlage 3 – Akoestisch onderzoek
o PDF iconBijlage 4 – Bepalen schermhoogtes woontorens 1
o PDF iconBijlage 5 – Bepalen schermhoogtes woontorens 2
o PDF iconBijlage 6 – Beperkte verantwoording groepsrisico externe veiligheid
o PDF iconBijlage 7 – Risicoberekeningen spoor
o PDF iconBijlage 8 – Verkennend bodemonderzoek 9 februari 2017
o PDF iconBijlage 9 – Verkennend bodemonderzoek 30 augustus 2017
o PDF iconBijlage 10 – Aanvulling verkennend bodemonderzoek
o PDF iconBijlage 11 – QuickScan Flora en Fauna
o PDF iconBijlage 12 – Onderzoek stikstofdepositie
o PDF iconBijlage 13 – Onderzoek waterhuishouding
o PDF iconBijlage 14 – Archeologisch bureauonderzoek

o PDF iconBijlage regels – staat van bedrijfsactiviteiten

 

Achtergrondinformatie

-PDF iconImpressiebeelden mogelijke invulling kavel