Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling Campina-terrein

Het bestemmingsplan "Herontwikkeling Campina-terrein" is op 31 oktober 2013 door de gemeenteraad van Woerden gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 28 november 2013 t/m woensdag 8 januari 2014 ter inzage.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de "Staat van wijzigingen", die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

Doel en plangebied

Het Campina-terrein ligt langs het spoor aan de oostkant van het station bij de Johan de Wittlaan in Woerden. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om hier maximaal 256 woningen te realiseren (180 appartementen en 76 grondgebonden woningen).

Bestemmingsplan inzien

De beroepstermijn loopt van donderdag 28 november 2013 t/m woensdag 8 januari 2014. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende relevante stukken tijdens deze termijn inzien in de koepel van het Stadhuis (Blekerijlaan 14, Woerden). Ook is het bestemmingsplan in te zien bij het Omgevingsloket in het Stadhuis (op afspraak).

Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op www.woerden.nl (onder 'documenten en publicaties'/ bestemmingsplannen). Verder kunt u het plan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bijbehorende identificatienummer is NL.IMRO.0632.Campinaterrein-bVA1.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op dat verzoek is genomen.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Digitale documenten

 • bijlagen bestemmingsplan:
 1. Memo Geluidsbelasting tijdelijke geluidsvoorziening met variabele hoogte (pdf, 0.6 mb)
 2. Invulling verantwoordingsplicht van het Groepsrisico externe veiligheid (pdf, 2.6 mb)
 3. Actualisatie risicoanalyse spoor Woerden 2013 (pdf, 3.1 mb)
 4. EnquĂȘte woonspoor (pdf, 0.3 mb)
 5. Indicatief akoestisch onderzoek industrielawaai te Woerden (pdf, 5.8 mb)
 6. Beeldkwaliteitsplan Campinaterrein Woerden (pdf, 7.7 mb)
 7. Bezonningsstudie (pdf, 7.8 mb)
 8. Actualisatie ecologisch onderzoek (pdf, 0.6 mb)
 9. Archeologisch onderzoek (pdf, 3.3 mb)
 10. Verkennend bodemonderzoek 2004 (pdf, 6.3 mb)
 11. Nader bodemonderzoek 2006 (pdf, 4.4 mb)
 12. Actualiserend bodemonderzoek (pdf, 1.9 mb)
 13. Onderzoek luchtkwaliteit 2013 (pdf, 1.3 mb)
 14. Trillingsonderzoek 2008 (pdf, 1.6 mb)
 15. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder (pdf, 3.3 mb)