U bent hier

Raadsvergaderingen en commissies

De raad en commissies vergaderen regelmatig op het stadhuis. Vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk. U bent van harte welkom!

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten over voorstellen  van het college of van de raadsfracties. Raadsvergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk. De vergaderingen beginnen meestal om 20:00 uur in de raadzaal van het Stadhuis aan de Blekerijlaan 14 in Woerden. In de gemeenteraad weegt iedere stem even zwaar en worden beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen. U kunt tijdens een raadsvergadering geen gebruik maken van uw spreekrecht. Dit kan wel tijdens een commissievergadering. 

Commissievergadering

De gemeenteraad bereidt haar besluitvorming voor in commissievergaderingen. Tijdens deze vergaderingen vindt de meningsvorming plaats. De raad kent drie commissies: Commissie Middelen, Commissie Ruimte en de Commissie Welzijn. Elke commissie heeft zijn eigen onderwerpen en bij elke commissie is er ruimte voor inspraak vanuit de gemeenschap. Bekijk de verdeling van onderwerpen over de verschillende commissies.

Inspreken

Het is voor iedereen mogelijk om tijdens commissievergaderingen gebruik te maken van het inspreekrecht. U kunt zich vóór 12.00 uur op de dag van de desbetreffende vergadering aanmelden bij de griffie van de gemeente Woerden. Bekijk de spelregels voor het inspreekrecht.

Vergaderschema en agenda

De gemeenteraad en de raadscommissie vergadert volgens een door het presidium vastgesteld vergaderschema. De agenda van de raadsvergadering wordt een week voor de vergaderdatum met de achterliggende stukken gepubliceerd op de website van de gemeenteraad. De agenda van de commissievergadering is twee weken voor de datum van vergaderen beschikbaar. Raadpleeg het volledige vergaderschema en bekijk de agenda’s van de komende raads- en commissievergaderingen.