Griffie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad en van de burgemeester in zijn rol van voorzitter van de raad.

Wat doet de griffie?

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en zijn raadscommissies, zorgt ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen worden geleid en verzorgt de informatievoorziening (stukkenstroom) van en naar raad en commissies.

Wat doet de griffier?

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering.

Contact met de griffie

E-mail: raadsgriffie@woerden.nl