Besluitenlijst college B&W Woerden 11 februari 2020

Aanwezig

V.J.H. Molkenboer - burgemeester

A. Noorthoek - wethouder

A. Bolderdijk - wethouder

T.H.D. de Weger - wethouder

G.F. Becht - wethouder

M.H.J. van Kruijsbergen - gemeentesecretaris

Besluit 1

Artikel 42 vragen Budget 650 jaar stadsrechten Woerden

Advies:

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief ter beantwoording van artikel 42 vragen van de CDA-fractie over het budget 650 jaar stadsrechten Woerden.

Besluit:

Akkoord

Besluit 2

Vastellen Nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2020

Advies:

De nadere regels en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 2020 vaststellen.

Besluit:

Akkoord

Besluit 3

Zienswijze op de Kadernota 2021

Advies:

Stem in met de concept-zienswijze en leg deze voor aan de gemeenteraad.

Besluit:

Akkoord

Besluit 4

Artikel 42 vragen omtrent gemeentepolis

Advies:

In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van artikel 42 vragen van de fractie D66 omtrent de gemeentepolis, en stuur deze naar de raad.

Besluit:

Akkoord

Besluit 5

Stand van zaken juridisch traject renovatie stadhuis

Advies:

Stem in het de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken van het juridische traject over het duurzaam gerenoveerde stadhuis en stuur deze naar de raad.

Besluit:

Akkoord

Besluit 6

Kwijtschelden van schulden

Advies:

In te stemmen met bijgevoegde antwoorden op Artikel 42 vragen.

Besluit:

Akkoord

Besluit 7

Startnotitie beleidsnota Standplaatsen en ventengemeente Woerden

Advies:

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde Startnotitie beleidsnota Standplaatsen en venten gemeente Woerden;

2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Startnotitie beleidsnota Standplaatsen en venten en stuur deze naar de raad.

Besluit:

Akkoord

Besluit 8

Kwijnende kastanjebomen aan de zuidzijde van het station

Advies:

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van art. 42 vragen van de fractie LijstvanderDoes, en deze door te sturen naar de gemeenteraad.

Besluit:

Akkoord

Besluit 9

Beantwoording art. 42-vragen over 'oplevering resultaten haalbaarheidsonderzoek brandweerkazernes'

Advies:

In te stemmen met de raadsinformatiebrief met de beantwoording van de artikel 42 vragen van de CDA fractie, en deze aan de gemeenteraad te verzenden.

Besluit:

Akkoord

Besluit 10

Controleverordening en controleprotocol

Advies:

Stem in met bijgaand concept-raadsvoorstel, dat vervolgens eerst naar de auditcommissie wordt verzonden zodat de auditcommissie daarover een advies kan geven.

Besluit:

Akkoord

Besluit 11

Aanwijzing als toezichthouder

Advies:

Wijs de in de bijlage genoemde persoon aan als toezichthouder.

Besluit:

Akkoord

Besluit 12

Haalbaarheidsonderzoek brandweerkazernes Harmelen en Zegveld

Advies:

Stem in met de raadsinformatiebrief 'haalbaarheidsonderzoek brandweerkazernes Zegveld en Harmelen' en stuur door naar de raad.

Besluit:

Akkoord

Besluit 13

Akkoord te gaan met het ontwerp en de aanleg van een natuurlijk spelen voorziening in Landgoed Park

Advies:

Het ontwerp natuurspeelweide Landgoed Park Bredius goed te keuren en toestemming te verlenen voor realisatie door Stichting Landgoed Bredius.

Besluit:

Akkoord

Besluit 14

Vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad gesteld over de ontwikkeling van van de schuldquote van de gemeente Woerden

Advies:

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van artikel 42 vragen van de fractie Bakker over de ontwikkeling van de schuldquote van de gemeente Woerden, en stuur deze naar de raad.

Besluit:

Akkoord

Besluit 15

Beantwoording vragen artikel 42 van de gemeenteraad gesteld door de Fractie Bakker over berekeningen effect verlegging Steinhagenseweg in het nieuwe Woerdens verkeersmodel

Advies:

Stem in met de inhoud van bijgaande raadinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen van de fractie Bakker en stuur deze naar de raad.

Besluit:

Akkoord

Besluit 16

Bereiken doelgroep inzake oud & nieuw 2020

Advies:

In te stemmen met de beantwoording van de artikel 42 vragen inzake het bereiken van de doelgroep inzake oud & nieuw 2020.

Besluit:

Akkoord