Van energie besparen tot aardgasvrij

Warmtevisie: samen maken we keuzes over duurzaam verwarmen

Het klimaat verandert en de effecten zijn steeds meer te zien. Om klimaatverandering tegen te gaan, zetten we stappen om energie te besparen en zoeken we naar duurzame alternatieven om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Dit is besloten omdat de winning in Groningen wordt afgebouwd én omdat er bij het gebruik van aardgas, het broeikasgas CO2 vrijkomt. In gemeente Woerden willen we ook laten zien dat olie- en gaswinning onder Woer­den niet nodig is, omdat er goede alternatieven zijn.

 

Om de gemeente Woerden duurzaam te verwarmen, is tijd nodig. Onze huizen en gebouwen moeten er klaar voor worden gemaakt, en voor een deel van de huizen worden nog oplossingen ontwikkeld. Sommige mensen kan het niet snel genoeg gaan, zij zijn al aan de slag. Het kan ook zo zijn dat u zich zorgen maakt over de kosten. En of het allemaal wel kan. Dit is begrijpelijk. We weten nog niet precies hoe we al onze huizen en wijken gaan verduurzamen. Om hier stap voor stap mee aan de slag te gaan, is er in het landelijke Klimaatakkoord afgespro­ken dat iedere gemeente voor eind 2021 een ‘transitievisie warmte’ opstelt. In gemeente Woerden noemen we dit de Warmtevisie Woerden. In deze visie schrijven we op welke kant we op kunnen en maken we nog geen definitieve keuzes.


Hieronder leest u:

Wat komt er in de Warmtevisie?

In de Warmtevisie beschrijven we hoe we in gemeente Woerden stap voor stap alle huizen en gebouwen duurzaam gaan verwarmen. Het geeft inzicht in hoe we energie kunnen besparen en hoe we duurzame warmtebronnen kunnen gaan gebruiken. Per wijk en dorp komt er bijvoorbeeld in te staan welke alternatieven er voor de hand liggen en welke opties er zijn voor het besparen van energie. De Warmtevisie geeft ook aan op welk tempo en in welke volgorde er in de wijken en dorpen wordt gewerkt aan het duurzaam verwarmen van huizen en gebouwen in de gemeente. Pas ná de vaststelling van de Warmtevisie wordt er vanaf 2022 wijk voor wijk gestart met het uitwerken van plannen per wijk. De inzichten uit de Warmtevisie Woerden worden gebruikt om de wijkaanpakken op te stellen.

Hoe komt de Warmtevisie tot stand?

De gemeenteraad heeft in 2019 vastgelegd hoe we de Warmtevisie gaan maken. We gaan in 2021 in gesprek over hoe we de gemeente Woerden stap voor stap duurzaam kunnen verwarmen. Dit doen we met verschillende belanghebbenden zoals natuurlijk de inwoners, maar ook de netbeheerder, bedrijven en de woningcorporatie. Om te bepalen hoe we samen gaan werken aan de Warmtevisie Woerden zijn we in februari 2021 eerst in gesprek gegaan met verschillende belanghebbenden. Ook is er een  digitale vragenlijst verspreid onder inwoners en ondernemers. Met de resultaten van de gesprekken en de vragenlijst bepalen we hoe we inwoners en ondernemers verder gaan betrekken. Hierbij houden we rekening met de actuele coronamaatregelen. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk eind 2021 een besluit over de Warmtevisie.

Resultaten enquête: hoe wilt u meepraten over het duurzaam warm houden van gemeente Woerden?

Van 1 februari tot en met 14 februari konden mensen die wonen en werken in Woerden een digitale vragenlijst invullen. Hierin werd gevraagd hoe zij willen meepraten over de Warmtevisie Woerden. Van alle deelnemers wil 49% meedenken over het plan en 37% alleen informatie ontvangen. 14% wil niet betrokken worden. 50% van de deelnemers geeft aan positief tegenover de warmtetransitie te staan. 20% is neutraal, 25% is negatief en 5% heeft geen mening. U kunt ook de rest van de resultaten zien. Zie Resultaten enquête: hoe wilt u meepraten over het duurzaam warm houden van gemeente Woerden?

 

Naast de vragenlijst zijn er ook tien inwoners, ondernemers en organisaties geïnterviewd over het proces dat de komende maanden wordt doorlopen. Alle geïnterviewden kwamen met ideeën om ervoor te zorgen dat alle groepen uit de samenleving mee kunnen doen. De resultaten van de interviews en de vragenlijst worden gebruikt om het proces rond de Warmtevisie aan te vullen. In maart 2021 wordt bekend gemaakt hoe dit proces er precies uit gaat zien en kunt u verder mee praten.

Wat betekent dit voor mijn huis en wijk?

De Warmtevisie gaat over heel gemeente Woerden en geeft de grote lijnen aan. Pas ná de vaststelling van de Warmtevisie wordt er vanaf 2022 wijk voor wijk gestart met het uitwerken van plannen per wijk. Iedere wijk is anders. Samen met u als inwoner wordt er gekeken wat een haalbaar en betaalbaar alternatief is. Als er een plan ligt, heb­ben huiseigenaren nog een aantal jaren om hun huizen klaar te maken voor een toekomst zonder aardgas. De gemeente Woerden duurzaam verwarmen, kan niet zonder uw betrokkenheid. Het gaat om uw huis en wijk. Het gaat ook niet zomaar. Er gaat pas iets gebeuren als er een haalbaar en betaalbaar alternatief is.

Ik wil aan de slag in mijn huis, wat kan ik doen?

De Warmtevisie is waarschijnlijk af in 2021. U kunt nu al zelf aan de slag met energiebesparing. Het kan een flinke verbetering zijn voor uw wooncomfort en energierekening. Maar waar te beginnen? En hoe kunt u rekening houden met de toekomstige warmtebron in de wijk? Er zijn stapjes en maatregelen die u kunt nemen, en het maakt niet uit welke warmtebron uw wijk in de toekomst heeft.  Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie en inspiratie over wat u kunt doen in uw huis:

 

Vragen of opmerkingen

Mail naar duurzaam@woerden.nl

Vragen aan de netbeheerder

Koken op inductie, zonnepanelen en elektrische auto’s zijn belangrijk in de energietransitie. De elektriciteit in Nederland wordt in hoog tempo groen. De belasting van het elektriciteitsnet neemt door deze ontwikkelingen toe. Netbeheerder Stedin bereidt zich hier op voor. Lees hier vragen en antwoorden over aan Stedin.