Defensie-eiland Zuid: Ontwerp bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden

ontwerp bestemmingsplan

Het afgelopen jaar is gezocht naar een verbetering van het stedenbouwkundig ontwerp voor het zuidelijk deel van het Defensie-eiland. Aanleiding daarvoor was de behoefte om met de ontwikkeling van het zuidelijk deel goed in te spelen op de veranderende marktomstandigheden. Tevens was die aanpassing nodig omdat het bestaande ontwerp nog
verder stedenbouwkundig moest worden uitgewerkt.
Het nieuwe ontwerp wijkt in hoofdlijnen niet veel af van het geldende bestemmingsplan, maar op onderdelen zijn welk enkele bouwblokken aangepast. Omdat de bouwblokken zijn aangepast, is een nieuw bestemmingsplan nodig.

 

Ontwerp bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmings¬plan Defensie-eiland Zuid (identificatienummer NL.IMRO.0632.defensieeilandzuid -bOW1) en het ontwerpbesluit voor hogere geluidswaarden ter inzage liggen van 15 december 2016 tot en met 25 januari 2017.
Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.

U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.defensieeilandz... om de digitale bestanden te downloaden.

Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Defensie-eiland Zuid', indienen bij:

Gemeenteraad Woerden
t.a.v. team Ruimtelijke plannen
Postbus 45
3440 AA Woerden

 

Besluit hogere waarden

Ten behoeve van het plan is het voornemen om hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen. Daarom ligt het ontwerpbesluit ter inzage in het stadhuis en op de gemeentelijke site. U kunt in de genoemde periode zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke plannen.

 

Mondelinge zienswijzen

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lindeman via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hem terecht.

 

Beschikbare documenten