Coördinatieverordening ontwerp-bestemmingsplan Rietveld 33a, ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarde

coördinatieverordening ontwerpbestemmingsplan

Bekendmaking toepassing Coördinatieverordening ontwerp-bestemmingsplan 'Rietveld 33a', ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarde
Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 15 december gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

1. het ontwerp bestemmingsplan 'Rietveld 33a' (planidentificatie NL.IMRO.0632.rietveld33a-bOW1).
2. de hieraan gerelateerde ontwerp omgevingsvergunning.
3. Het ontwerpbesluit voor de hogere waarde.

 

Plangebied en doel

Op het perceel Rietveld 33a staat een oud bedrijfspand. Het bedrijfspand wordt vervangen door een woning. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Inzien

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmings¬plan Rietveld 33a (identificatienummer NL.IMRO.0632.rietveld33a-bOW1) en ontwerp omgevingsvergunning ter inzage liggen van 15 december 2016 tot en met 25 januari 2017.

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10.

U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.rietveld33a-/NL... om de digitale bestanden te downloaden.

 

Zienswijze

In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij de Gemeenteraad van Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerp-bestemmingsplan of op de ontwerp-omgevingsvergunning. Zienswijzen op een ontwerp-omgevingsvergunning worden door burgemeester en wethouders behandeld. Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad.

 

Besluit hogere waarde

Het voornemen is om voor het plan een hogere waarde voor de hoogst toelaatbare geluidbelasting vast te stellen. Daarom ligt het ontwerpbesluit ter inzage in het stadhuis en op de gemeentelijke site. U kunt in de genoemde periode zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke plannen.

 

Mondelinge zienswijze

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lindeman via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hem terecht.

 

Kennisgeving anterieure overeenkomst Rietveld 33 A te Woerden

Met inachtneming van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Woerden en Koolmees Capital B.V., gevestigd te 3526 KV Utrecht, aan de Winthontlaan 200, een overeenkomst over grondexploitatie hebben gesloten met betrekking tot het perceel kadastraal bekend gemeente Woerden, sectie B nummers 1033 en 1034 met een oppervlakte van 330 vierkante meter, plaatselijk bekend Rietveld 33 A te Woerden ten behoeve van een bouwplan dat is gericht op de realisatie van een grondgebonden woning met bijgebouw, tuin, twee parkeerplaatsen en verdere aanhorigheden.
Vanaf 14 december 2016 tot en met 25 januari 2017 ligt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage in de hal van het stadhuis. Ten aanzien van de overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. 

 

Beschikbare documenten

bestemmingsplan

bijlagen toelichting

 

omgevingsvergunning