Coördinatieregeling Utrechtsestraatweg 35 Harmelen: Vaststelling Buitengebied Harmelen 2001, wijzigingsplan Utrechtsestraatweg 35 en verlening omgevingsvergunning

Coördinatieregeling Utrechtsestraatweg 35 Harmelen

Op 28 april 2015 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden het wijzigingsplan 'Buitengebied Harmelen 2001, wijzigingsplan Utrechtsestraatweg 35' gewijzigd vastgesteld. De omgevingsvergunning is verleend op 29 april 2015.

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Utrechtsestraatweg 35 in Harmelen. Het plan maakt het mogelijk om een nieuwe melkveestal te realiseren. De vorm van het agrarische bouwvlak wordt aangepast, zodat de nieuwe melkveestal in het agrarische bouwvlak komt te liggen.

Coördinatie

Van toepassing is de Coördinatieverordening Woerden 2012 en paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis hiervan ligt ter inzage:
1. 'Buitengebied Harmelen 2001, wijzigingsplan Utrechtsestraatweg 35';
2. de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning voor het realiseren van de melkveestal.

Wijziging t.o.v. het ontwerp

Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het wijzigingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. In de regels is een voorwaardelijke bepalingen opgenomen voor het realiseren van watercompensatie.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 7 mei tot en met 17 juni 2015. U kunt beide besluiten met bijbehorende stukken gedurende deze periode inzien in de koepel van het stadhuis, Blekerijlaan 14 in Woerden. Ook zijn de stukken in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak) . Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op de website van de gemeente Woerden (www.woerden.nl > documenten en publicaties > bestemmingsplannen > bestemmingsplan in voorbereiding).

Beroep instellen

Er zijn tegen beide ontwerpbesluiten geen zienswijzen ontvangen. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van één of meer vermelde besluiten en belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde wijzigingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's Gravenhage.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn op donderdag 18 juni 2015, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Beschikbare documenten

Wijzigingsplan
Omgevingsvergunning