Coördinatieregeling Broekerweg 60 Zegveld

B&W van de gemeente Woerden het wijzigingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik Zegveld Broekerweg 60' gewijzigd vastgesteld.

Coördinatieregeling Broekerweg 60 Zegveld: Vaststelling wijzigingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, Broekerweg 60' en verlening omgevingsvergunning

Op 10 november 2015 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden het wijzigingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik Zegveld Broekerweg 60' gewijzigd vastgesteld. De omgevingsvergunning is verleend op 12 november 2015.

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Broekerweg 60 in Zegveld. Het plan maakt het mogelijk om de bestaande woning met bijgebouw te herbouwen. De woning wordt verplaatst t.o.v. de huidige woning. Hiervoor is het noodzakelijk dat het aanduidingsvlak 'burgerwoning' wordt verplaatst binnen het bestaande bestemmingsvlak 'Wonen'.

Coördinatie

Van toepassing is de Coördinatieverordening Woerden 2012 en paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis hiervan ligt ter inzage:
1. Het wijzigingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld Broekerweg 60';
2. de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw.

Wijziging t.o.v. het ontwerp

Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het wijzigingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. Artikel 1 van de regels is tekstueel aangepast.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 19 november tot en met 30 december 2015. U kunt beide besluiten met bijbehorende stukken gedurende deze periode inzien in de koepel van het stadhuis, Blekerijlaan 14 in Woerden. Ook zijn de stukken in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak) . Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op de website van de gemeente Woerden, onderaan deze pagina onder 'Beschikbare documenten'.

Beroep instellen

Er zijn tegen beide ontwerpbesluiten geen zienswijzen ontvangen. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van één of meer vermelde besluiten en belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde wijzigingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's Gravenhage.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn op donderdag 31 december 2015, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Beschikbare documenten

Wijzigingsplan

Onderzoeken

Omgevingsvergunning