Bestemmingsplan Waterrijk Woerden / Villapark Midden (ongewijzigd vastgesteld)

Op 1 november 2012 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan "Waterrijk Woerden / Villapark Midden" ongewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling naar zeven vrije kavels voor grondgebonden woningen mogelijk. Het plangebied grenst aan de Bechlaan in het noorden, de Marshalllaan in het oosten en de Monnetlaan in het zuiden.

Beroepstermijn

Vanaf donderdag 20 december 2012 t/m woensdag 30 januari 2013, ligt het bestemmingsplan "Waterrijk Woerden / Villapark Midden" ter inzage.

U kunt het plan en bijbehorende relevante stukken inzien in de koepel van het stadhuis (Blekerijlaan 14, Woerden). Ook is het bestemmingsplan in te zien bij het omgevingsloket in het stadhuis (op afspraak). Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op www.woerden.nl (onder documenten en publicaties/bestemmingsplannen).

Ook is het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk de interactieve kaart en download de digitale bestanden.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Digitale documenten