Bestemmingsplan Snellerpoort, plandeel kerkelijk centrum

Op 27 mei 2010 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Snellerpoort, plandeel Kerkelijk Centrum ongewijzigd vastgesteld.

Het plangebied is gelegen aan de Steinhagenseweg direct ten westen van de Cattenbroekerdijk (bij de tunnel). Het plan heeft tot doel om vooruitlopend op het bestemmingsplan Snellerpoort, het kerkelijk centrum alvast mogelijk te maken.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van vrijdag 18 juni 2010 tot en met donderdag 29 juli 2010. U kunt het plan en Cultuur, sport en vrije tijde relevante stukken inzien in de Koepel van het Stadhuis. Verder ligt er een exemplaar ter inzage bij het omgevingsloket (zie website voor openingstijden).

U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via de gemeentelijke website. U kunt op deze laatste site de plankaart bekijken met legenda, en dan bijvoorbeeld inzoomen op het plan en klikken op uw eigen woning of perceel, zodat u de daarbij behorende toelichting en voorschriften kunt bekijken.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

 Te downloaden bestanden:

Plankaart (pdf, 0.2 mb)
Toelichting + Planregels (pdf, 1.5 mb)
Vaststellingsbesluit (pdf, 0.1 mb) + aanvulling (pdf, 0.1 mb)