Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Appellaan - Breeveld

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 31 mei 2012 vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied beslaat de percelen Breeveld 7c Woerden en  Appellaan 5 Harmelen.  Met toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling is de bouw van een woning op het perceel Breeveld 7c mogelijk gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder vastgesteld.

Beroepstermijn

Het vastgestelde plan lag van 14 juni tot en met 25 juli 2012 ter inzage.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Beschikbare documenten

U kunt de volgende documenten van het bestemmingsplan downloaden of raadplegen: