Bestemmingsplan Ruimte voor de Grecht vastgesteld

Het bestemmingsplan is op 27 juni 2013 ongewijzig vastgesteld door de gemeenteraad van Woerden. Het digitale identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0632.BPNatuurGrecht-bVA1.

Het plangebied heeft een omvang van circa 3,5 ha en is gelegen ten westen van de Grecht tussen Zegveld en Kamerik op een afstand van circa 1200 meter ten zuiden van het Nespad en ten oosten van de Hoofdweg. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor het realiseren van een natuurgebied met waterberging langs de Grecht.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 11 juli tot en met 21 augustus 2013. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Digitale raadpleging

U kunt de volgende documenten downloaden of raadplegen (pdf-bestanden):

Meer informatie over projecten van het hoogheemraadschap binnen de gemeente woerden vindt u in het digitaal projectenboek van HDSR.