Bestemmingsplan Kern Harmelen

.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kern Harmelen
Op 15 oktober 2009 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Kern Harmelen gewijzigd vastgesteld.

Met het nieuwe bestemmingsplan Kern Harmelen vervangt de gemeente een aantal verouderde bestemmingsplannen. De bedoeling van dit bestemmingsplan is niet om grote wijzigingen door te voeren, maar om de bestaande situatie vast te leggen volgens de werkelijkheid.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. De aanpassingen betreffen vooral enkele redactionele opmerkingen, de reparatie van omissies op de plankaart en in de regels. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de “Staat van wijzigingen”, die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

Beroepstermijn
De beroepstermijn loopt van vrijdag 4 december 2009 tot en met donderdag 14 januari 2010.
U kunt het plan en overige relevante stukken inzien op de onderstaande locaties:

Het Stadhuis, Blekerijlaan 14, Woerden. Geopend: ma 8.30 – 19.30 di t/m do 8.30 – 16.30 vr 8.30 t/m 12.30. Verder ligt er een exemplaar ter inzage bij het omgevingsloket (beperkte openingstijden). U kunt het bestemmingsplan ook inzien op de website van de gemeente Woerden.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kan iedere belanghebbende hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

U kunt de volgende documenten van het bestemmingsplan downloaden of raadplegen: