Bestemmingsplan Keervoorziening Molenvliet

Op 16 december 2009 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Keervoorziening Molenvliet gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is nodig om de nieuwe keervoorziening langs het bestaande spoor aan te leggen. De keervoorziening maakt het mogelijk meer treinen van Woerden richting Utrecht te laten rijden.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de “Staat van wijzigingen”, die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

Beroepstermijn
De beroepstermijn loopt van vrijdag 5 februari tot en met donderdag 18 maart 2010.
U kunt het plan en overige relevante stukken inzien op de onderstaande locaties:

Het Stadhuis Blekerijlaan 14, Woerden. Geopend: ma 8.30 – 19.30 di t/m do 8.30 – 16.30 vr 8.30 t/m 12.30. Verder ligt er een exemplaar ter inzage bij het omgevingsloket (beperkte openingstijden). U kunt het bestemmingsplan ook inzien op de website van de gemeente Woerden onder het kopje “Wonen en leven”.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kan iedere belanghebbende hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing
Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar (dhr. L.C. Lindeman) via telefoonnummer (0348) 428642.

U kunt de volgende documenten van het bestemmingsplan downloaden of raadplegen:

Vastgesteld bestemmingsplan

4) Staat van wijzigingen (pdf, 0.5 mb)

U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt dan bijvoorbeeld de plankaart zien met legenda, inzoomen op het plan en klikken op een perceel, zodat u de daarbij behorende toelichting en voorschriften kunt bekijken.