Bestemmingsplan Kamerik Noord-Oost 2

Voor het uitbreidingsgebied Kamerik Noord-Oost 2 is een verkavelingsplan opgesteld voor circa 60 woningen en een verpleeghuis. Deze verkaveling is basis voor het bestemmingsplan Kamerik Noord-Oost 2. Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat ook het overige deel van Kamerik Noord Oost met bestaande bebouwing (aan de Beukenlaan, de Berkenlaan, de Burgemeester Reijerslaan en de Van Teijlingenweg) en natuurgebied (geriefhoutbosje). In het oosten van het plangebied zijn volkstuinen en een groengebied gelegen. Tevens zijn de woningen van de Beukenhof en de kangoeroewoningen aan de Beukenlaan in dit bestemmingsplan opgenomen.

Het bestemmingsplan is deels een conserverend bestemmingsplan en deels een plan dat ontwikkelingen mogelijk maakt. Door de ligging nabij de Beukenlaan en de Van Teylingenweg is er een hogere geluidsbelasting. Daarom is een hogere grenswaarde procedure gevolgd.

Vastgesteld bestemmingsplan ter inzage

De gemeenteraad heeft 29 april 2010 het bestemmingsplan “Kamerik Noord-Oost 2” gewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de “Staat van wijzigingen”.

Bestemmingsplan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 11 juni t/m donderdag 22 juli 2010 voor een ieder ter inzage. Tijdens openingsuren kunt u het plan inzien in de Koepel van het Stadhuis, Blekerijlaan 14 te Woerden. Het plan is op dit adres tevens raadpleegbaar via het omgevingsloket van de afdeling Bouwzaken.

Reageren?

Gedurende de terinzagetermijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld, door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen omtrent het ontwerp van het bestemmingsplan hebben ingebracht;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan hebben ingebracht;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op dat verzoek is genomen.

Voor het instellen van beroep en/of voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

U kunt de volgende documenten van het vastgestelde bestemmingsplan downloaden of raadplegen: