Bestemmingsplan Herontwikkeling Kromwijkerkade-Korenbloemstraat

Op 1 november 2012 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Kromwijkerkade-Korenbloemstraat vastgesteld.

Doel
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 20 woningen ter vervanging van 16 bestaande woningen en 4 garages. Het gaat om Kromwijkerkade 60 t/m 67 en Korenbloemstraat 18 t/m 32 in Woerden. De regels en plankaart zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Beroepstermijn
De beroepstermijn loopt van 22 november 2012 tot en met 2 januari 2013. U kunt het plan en bijbehorende relevante stukken inzien in de koepel van het stadhuis (Blekerijlaan 14, Woerden). Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien bij het omgevingsloket in het stadhuis (op afspraak).

Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk de interactieve kaart.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing
Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Hogere waarde

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld, omdat de normen voor geluidsbelasting worden overschreden.

Bezwaar maken
U kunt u binnen zes weken na verzending van het besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen. Stuur uw bezwaarschrift, naar het College van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA Woerden. U kunt ook bezwaar maken via het formulier in de digitale balie op www.woerden.nl (inloggen met DigiD is hier vereist).

Schorsing
Wanneer u bezwaar indient, wordt de inwerkingtreding niet geschorst. Wilt u uitvoering op korte termijn tegenhouden? Dient u dan een verzoek in om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Digitale raadpleging

U kunt de volgende documenten van het bestemmingsplan downloaden of raadplegen: 

Bijlagen bestemmingsplan: