Bestemmingsplan Harmelerwaard hernieuwd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Woerden maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Woerden op 26 september 2013 het bestemmingsplan Harmelerwaard hernieuwd heeft vastgesteld.

Doel hernieuwde vaststelling

Het bestemmingsplan Harmelerwaard is hernieuwd vastgesteld als gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling heeft de gemeente opdracht gegeven een nieuw vaststellingsbesluit te nemen. Met het hernieuwde vaststelling wordt tegemoet gekomen aan de beroepen die geheel of gedeeltelijk gegrond zijn verklaard.

Plangebied

Het bestemmingsplan betreft globaal het gebied tussen de kern Harmelen en de gemeente Utrecht ten noorden van de Leidsche Rijn, ten zuiden van de spoorbaan en ten oosten van de Appellaan.

Inhoud van de hernieuwde vaststelling

De hernieuwde vaststelling heeft specifiek betrekking op de volgende onderdelen:

- Het in de regels verwijderen van artikel 24 lid 24.10 (Wijziging naar 'Verkeer') en het verwijderen van de bijbehorende 'wro-zone – wijzigingsgebied 3' van de verbeelding.
- In de regels toevoegen aan artikel 26 lid 26.1 (afstand tot wegen) de bepaling: 'met uitzondering van de bestaande opslagruimte op het perceel Appellaan 4'.
- op de verbeelding opnemen van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – kwekerij' (sa-01) aan het plandeel met de bestemming "Agrarisch", voor zover gelegen buiten het bouwvlak van het perceel Dorpeldijk 2a-II.

Ter inzage legging

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen van donderdag 28 november 2013 tot en met woensdag 8 januari 2014 ter inzage in de koepel van het stadhuis, Blekerijlaan 14 in Woerden.

Ook is het bestemmingsplan in te zien bij het Omgevingsloket in het stadhuis (op afspraak). Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op www.woerden.nl (onder 'documenten en publicatie'/bestemmingsplannen; kies daarna in de linker kolom voor 'bestemmingsplannen in voorbereiding').

Verder kunt u het plan vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is "NL.IMRO.0632.BPHARMELERWAARD-bVA2".

Indienen Beroepschrift

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden tegen de hernieuwde vaststelling, en dan alleen tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen, zoals hierboven omschreven, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Binnen de beroepstermijn kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Digitale documenten