Bestemmingsplan Defensie-eiland

Het voormalige Defensie-eiland (Wilhelminaweg 146) in Woerden zal worden herontwikkeld. Doel is om het voormalige militaire terrein te herontwikkelen tot een hoogwaardig deel van de binnenstad van Woerden met het hoofdaccent op wonen. De Wasserij met schoorsteen en enkele andere karakteristieke gebouwen blijven staan. In totaal worden maximaal 243 woningen en culturele voorzieningen gerealiseerd.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Op 27 september 2012 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Defensie-eiland gewijzigd vastgesteld.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de “Staat van wijzigingen”, die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

U kunt het plan vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk de interactieve kaart.

Beroep instellen

De beroepstermijn heeft van 11 oktober tot en met 21 november 2012 gelopen. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, konden gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan konden belanghebbenden hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moesten aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken konden geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Hogere waarde

Burgemeester en wethouders hebben op 8 oktober 2012 hogere waarden vastgesteld, omdat de normen voor geluidsbelasting bij veel van de nieuwe woningen worden overschreden.

Inzien

U kunt de volgende documenten van het bestemmingsplan downloaden of raadplegen (pdf-bestanden):

Bijlagen bestemmingsplan: