Bestemmingsplan Bloemen- en bomenkwartier (gewijzigd vastgesteld)

Locatie

Nederland
NL

Op 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Bloemen- en bomenkwartier gewijzigd vastgesteld.

Met dit nieuwe bestemmingsplan vervangt de gemeente een aantal verouderde bestemmingsplannen. Het is niet de bedoeling om met dit bestemmingsplan grote wijzigingen door te voeren, maar om de bestaande situatie vast te leggen. Ontwikkelingslocaties zoals de Berberisstraat/Meidoornstraat en de Kromwijkerkade zijn daarom buiten het plan gelaten.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan, omdat de moskee alsnog in het plan is opgenomen. De moskee was buiten het ontwerp bestemmingsplan gelaten, omdat de moskee uitbreidingsplannen heeft. Nu is alsnog de bestaande situatie bestemd. Eventuele uitbreidingsplannen zullen te zijner tijd worden beoordeeld.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 26 april tot en met 7 juni 2012. U kunt het plan en bijbehorende relevante stukken in deze periode inzien in de koepel van het stadhuis (Blekerijlaan 14, Woerden).

Ook kunt u het plan vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk de interactieve kaart.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kan iedere belanghebbende hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Digitale raadpleging

U kunt de volgende documenten van het ontwerpbestemmingsplan met de bijgehorende stukken downloaden of raadplegen: