bestemmingsplan Barwoutswaarder West - uitbreiding Klompenmakersweg 9 (gewijzigd vastgesteld)

Op 29 november 2012 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan "Barwoutswaarder West - uitbreiding Klompenmakersweg 9" gewijzigd vastgesteld.Met dit bestemmingsplan wordt de uitbreiding mogelijk gemaakt van een bedrijf dat op het perceel Klompenmakersweg 9 te Woerden is gevestigd. Het plangebied bestaat uit het onbebouwde perceel ten zuiden van Klompenmakersweg 9, gelegen op het bedrijventerrein Barwoutswaarder West.

Onderaan deze pagina kunt u bij "Digitale documenten" het bestemmingsplan en bijbehorende bestanden inzien.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de "Staat van wijzigingen", die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 24 januari tot en met 6 maart 2013. U kunt het plan en bijbehorende relevante stukken tijdens deze termijn inzien in de koepel van het stadhuis (Blekerijlaan 14, Woerden). Ook is het bestemmingsplan in te zien bij het omgevingsloket in het stadhuis (op afspraak). Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op www.woerden.nl (onder 'documenten en publicaties'/'bestemmingsplannen').

Tevens kunt u het plan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk de interactieve kaart.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Digitale documenten