Barwoutswaarder 49b: Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarde

Vaststelling bestemmingsplan

Het plan is om een bedrijfswoning te bouwen op het perceel Barwoutswaarder 49b in Woerden.

Bestemmingsplan
Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Barwoutswaarder 49b vastgesteld (identificatienummer NL.IMRO.0632.barwoutswaarder49b-bVA1). De regels en plankaart zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 17 november tot en met 28 december 2016. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Vanaf 5 december is het bezoekadres van het Stadhuis De Bleek 10 in Woerden.

Ook kunt u de stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en op woerden.nl > bouwen en verbouwen bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

 

Hogere waarde

Burgemeester en wethouders hebben een hogere waarde vastgesteld, omdat de normen voor geluidsbelasting worden overschreden.

Bezwaar maken
U kunt u binnen zes weken na verzending van het besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen. Stuur uw bezwaarschrift, naar het College van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA Woerden. U kunt ook bezwaar maken via het formulier in de digitale balie op www.woerden.nl (inloggen met DigiD is hier vereist).

 

Schorsing

Wanneer u bezwaar indient, wordt de inwerkingtreding niet geschorst. Wilt u uitvoering op korte termijn tegenhouden? Dient u dan een verzoek in om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

 

Beschikbare documenten