Tegemoetkoming planschade aanvragen

Denkt u nadeel te hebben van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een nieuw bestemmingsplan? Dan kunt u een tegemoetkoming planschade aanvragen bij de gemeente.

Formulier downloaden

Voorwaarden

  • U vraagt de tegemoetkoming planschade aan als eigenaar, niet als huurder;
  • De schade komt door planologische maatregelen (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een nieuw bestemmingsplan);
  • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen 5 jaar nadat de planologische maatregelen onherroepelijk van kracht zijn geworden;
  • De schade bestaat uit verlies van inkomen of vermindering van de waarde van uw eigendom;
  • De schade behoort redelijkerwijs niet of niet helemaal voor uw rekening te komen.

De wettelijke basis voor tegemoetkoming in schade vindt u in hoofdstuk 6, afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

Procedure

  1. U vult het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade volledig in.
  2. U stuurt het formulier naar Gemeente Woerden, Antwoordnummer 2136, 3440 VB Woerden. Of via e-mail naar gemeentehuis@woerden.nl.
  3. De gemeente neemt contact met u op over het verdere verloop.

Wat moet u meesturen met uw aanvraag?

  • Een kopie van het eigendomsbewijs van uw onroerende zaak
  • Foto’s, taxatierapport of ander bewijs (als u die heeft)

De gemeente behandelt uw aanvraag volgens de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Woerden 2008. Een onafhankelijk adviseur vergelijkt uw situatie bij de 'oude' en de 'nieuwe' planologische regels.

Kosten

€ 300. Wanneer de planschadevergoeding wordt toegewezen, worden de leges teruggestort.