Parapluplan Woerden 2

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 juli tot en met 17 augustus 2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt:
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Woerden 2 (archeologie)’ met het planidentificatienummer NL.IMRO.0632.bparcheologie-bOW1.

Plangebied en doel 

De gemeenteraad van Woerden heeft op 13 oktober 2022 de Archeologische verwachtingen- en beleidskaart (rapport) vastgesteld. Daarin heeft aan de hand van archeologische onderzoek een actualisatie plaatsgevonden van de bestaande archeologische beleidskaart uit 2010. In verschillende (maar niet alle) bestemmingsplannen in Woerden zijn archeologische dubbelbestemmingen opgenomen om de eventuele archeologisch waardevolle resten te beschermen. Voorliggend paraplubestemmingsplan heeft betrekking op het hele grondgebied van Woerden en vervangt de archeologische dubbelbestemmingen van de bestemmingsplannen die op het moment van inwerkingtreding van dit parapluplan van kracht zijn. Voor zover er nog geen archeologische dubbelbestemmingen van kracht zijn, is dit parapluplan een aanvulling op de bestaande bestemmingsplanregels.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en Wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt namelijk dat de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk.

Inzage

 • Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Woerden 2 (ter inzage van 7 juli t/m 17 augustus 2023).
 • Wilt u de stukken op papier inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0348.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Zienswijze indienen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder digitaal, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen.

Digitaal

 • U dient uw zienswijze online in met DigiD of eHerkenning.
 • Vul bij het veld adres/locatie ‘Parapluplan Woerden 2 (archeologie) in.
 • U kunt géén zienswijze indienen via de e-mail. 

Per post

 • U stuurt uw schriftelijke zienswijze naar de Gemeenteraad Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden.
 • Dit doet u onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Woerden 2 (archeologie)’.
 • Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van; uw naam, adres, handtekening en datum.
 • Let op: voeg uw email-adres toe in verband met verdere communicatie.

Mondeling

 • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een terugbelafspraak maken met de heer H. Kloosterman via het algemene telefoonnummer 14 0348. Dit nummer kunt u ook gebruiken als u wilt worden teruggebeld over nadere informatie en/of vragen.
 • Let op: dit is mogelijk tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging.