Omgevingsvergunning 'Nespad 61-63 in Zegveld'

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat op 2 juni 2023 een omgevingsvergunning (OLO6621801) voor het perceel Nespad 61 - 63 in Zegveld, kadastraal bekend als ZVD00 sectie F nummer 583, is verleend voor de volgende activiteit:

  1. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder c).

Van toepassing is het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld. Het perceel heeft de bestemming Agrarisch – Landschappelijke waarden. De aanvraag omgevingsvergunning betreft het aanleggen van een paardenbak met paddock en een kleine aanbouw aan een bestaande schuur op het perceel. De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met het bestemmingsplan omdat de ontwikkeling buiten het bouwvlak is gesitueerd en niet ten dienst van de geldende agrarische bestemming is.  

Inzage

Het besluit, te weten de omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van vrijdag 9 juni 2023 tot en met donderdag 20 juli 2023. Het besluit is te raadplegen op de website van de gemeente Woerden en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het besluit is ook op afspraak op papier op het gemeentehuis in te zien. Neem daarvoor telefonisch contact op met de heer Scheppers via telefoonnummer 14 0348.

Beroep instellen 

Gedurende de termijn van vrijdag 9 juni 2023 tot en met donderdag 20 juli 2023 kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Zie voor meer informatie over het instellen van beroep de website van de rechtbank, www.rechtspraak.nl

Inwerkingtreding besluit en voorlopige voorziening

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, dient gedurende de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland. Zie meer informatie ook www.rechtspraak.nl.