Wijziging Omgevingsverordening

Op 14 juli 2023 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 vastgesteld. Provinciale Staten hebben op 30 maart 2022 de Omgevingsverordening vastgesteld. De Omgevingsverordening treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking op 1 januari 2024.

Bij vaststelling van de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening (10 maart 2021) hebben Provinciale Staten besloten om de Omgevingsverordening jaarlijks te herzien: er wordt geen geheel nieuwe Omgevingsverordening opgesteld, maar onderdelen van de verordening worden gewijzigd. Ook de terinzagelegging en besluitvorming gaan alleen over de te wijzigen onderdelen van de verordening. Hiermee blijft de Omgevingsverordening actueel.

Ter inzage

Het Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 ligt vanaf dinsdag 22 augustus 2023 tot en met maandag 2 oktober 2023 ter inzage. Het Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 is op papier tijdens kantooruren in te zien in het Huis voor de Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht.

Digitaal inzien van de documenten

U kunt het Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 als volgt digitaal inzien: 

  1. www.provincie-utrecht.nl/terinzage;
  2. op de gemeentelijke websites

Online informatieavond

De provincie organiseert een informatieavond waarop u meer informatie kunt krijgen en uw vragen kunt stellen over het Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 die ter inzage ligt. De online informatieavond is op 6 september 2023 van 19:30 tot 21:30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via statengriffie@provincie-utrecht.nl.

Zienswijzen 

Vanaf dinsdag 22 augustus 2023 tot en met maandag 2 oktober 2023 kan iedereen zienswijzen indienen op het Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 bij Provinciale Staten. Dit kan op verschillende manieren.

Online

Schriftelijk

  • Stuur een brief per post.
  • Dit stuurt u naar Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v., de commissiegriffier Omgevingsverordening de heer R.J. Poort, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.
  • Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw),  voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.

Mondeling

Tijdens de hybride hoorzitting van Provinciale Staten op donderdag 21 september 2023 kunt u een mondelinge zienswijze indienen. U kunt hierbij niet in gesprek gaan met Provinciale Staten.

Wij verzoeken u de zienswijzen zo beknopt en concreet mogelijk te formuleren. Wilt u ook aangeven welk hoofdstuk en artikel het betreft? Hiermee zorgt u ervoor, dat u een zo concreet mogelijk antwoord krijgt op uw zienswijzen.

Contact

Mocht u nog vragen hebben over deze bekendmaking, dan kunt u die stellen via omgevingsbeleid@provincieutrecht.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.