Voorzitter adviescommissie Omgevingskwaliteit & Erfgoed

Wil jij je als voorzitter van de commissie Omgevingskwaliteit & Erfgoed inzetten voor het behoud en verstreken van de omgevingskwaliteit van Woerden?

Wil je een belangrijke bijdrage leveren aan de stad, karakteristieke dorpen en één van de mooiste cultuurhistorische buitengebieden in het Groene Hart? Dan past deze functie bij jou.

Wat doet de commissie?

De commissie Omgevingskwaliteit & Erfgoed adviseert het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Woerden of aanvragen voor een omgevingsvergunning of initiatieven van bouwplannen aan redelijke eisen van welstand voldoen. De commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria zoals deze zijn vastgelegd in de Welstandsnota en eventuele beeldkwaliteitsplannen. Daarnaast adviseert de commissie het college van B&W ten aanzien van erfgoed, zoals monumenten en cultuurlandschap.

Samenstelling van de commissie

De commissie Omgevingskwaliteit & Erfgoed is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat naast de voorzitter uit nog 4 leden en een ambtelijk secretaris. Ieder commissielid heeft zijn of haar specifieke deskundigheid. 

Dit ga je doen

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij of zij een verbindende rol heeft in de commissie en naar de bestuurlijke omgeving rondom een initiatief of aanvraag. De voorzitter stimuleert het afwegen van belangen vanuit verschillende invalshoeken. Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de rol van de commissie verandert hierdoor. De nieuwe wet is gericht op een meer integrale afweging van plannen voor de fysieke leefomgeving. Daardoor krijgt de commissie te maken met nieuwe ruimtelijke instrumenten, zoals het omgevingsplan. De voorzitter ziet dan ook toe op een kwalitatieve juiste uitvoering door de commissie binnen de kaders van de Omgevingswet. Bij de advisering zal de nadruk meer komen te liggen op vooroverleg, als voorzitter neem je de commissie mee in deze vernieuwingsslag. Grote uitdagingen binnen deze functie zijn de Omgevingswet, energietransitie, bodemdaling, klimaatadaptatie en participatie. Een goed samenspel tussen commissie en gemeentelijke organisatie is daarbij van groot belang. De commissie vergadert driewekelijks op dinsdagmiddag. De vergaderingen zijn in ons prachtige kantoor in het gemeentehuis in Woerden, de plek waar jij je bestuursleden ontmoet.

Huidige voorzitter aan het woord

Als voorzitter leid je elke drie weken de vergadering in goede banen. Je kunt je goed voorbereiden op de bijeenkomst, omdat de agenda in de week voor de vergadering al wordt gedeeld. De vakspecialisten in de commissie bereiden de verschillende onderdelen voor. Als voorzitter ontvang je de eventuele bezoekers, geef je ruimte voor een toelichting van de initiatiefnemers en laat je de commissieleden daarna hun oordeel geven. Bij onenigheid over het advies hak jij de knopen door. Je vat de standpunten van de commissieleden samen en formuleert het gezamenlijke advies.
Inhoudelijk pak je je rol als het om het hogere schaalniveau gaat en heb je vooral inbreng bij de plannen die als vooroverleg zijn ingebracht. Je blijft in contact met de wethouders en bent het aanspreekpunt. Je signaleert opvallende ontwikkelingen en bespreekt die waar nodig met hen. Tenminste één keer per jaar overleg je met de gehele commissie met de wethouders aan de hand van het jaarverslag van de commissie, maar ook tussentijds hou je waar nodig een vinger aan de pols.

Dit neem je mee

Je kunt makkelijk in teamverband en zelfstandig opereren in een politiek-bestuurlijke context met hoge maatschappelijke complexiteit. Het leiden en organiseren van vergaderingen is jouw natuurlijke passie. Je bewaakt de agenda, zorgt voor een ordelijk verloop van discussies en faciliteert de besluitvorming.

 • Je hebt aantoonbare voorzitterskwaliteiten en goede analytische- en communicatieve eigenschappen.
 • Je hebt kennis van het omgevingsrecht en ontwikkelingen op dit gebied, met name ook de nieuwe Omgevingswet.
 • Je hebt kennis van ambtelijke en bestuurlijke processen.
 • Je hebt politieke, bestuurlijke en sociale sensitiviteit.
 • Je hebt kennis van en interesse in de gemeente Woerden en haar directe omgeving en de historische ontwikkeling van het gebied.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met omgevingskwaliteit en het erfgoed.

Arbeidsvoorwaarden

 • De benoeming tot voorzitter is voor een termijn van 3 jaar.
 • Een 2e of 3e termijn van drie jaar behoort tot de mogelijkheden.
 • Een vergoeding per vergadering van € 224,62. 

Dit tarief is inclusief reiskosten, reistijd en individuele voorbereidingstijd.

Solliciteren

 • Interesse in deze functie? Voor vragen kun je contact opnemen met onze recruiter Marisja van Gastel op telefoonnummer 06-35629054.
 • Stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@woerden.nl. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!
 • Wij vragen al onze nieuwe collega’s een geldige Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen bij indiensttreding.