Collegevergadering 9 mei 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/23/101845 | Instellen motorverbod De Meije

Advies

1. Besluit het college van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te mandateren om namens de gemeente Woerden een ontheffing van de geslotenverklaring motorfietsen van de Oude Meije en de Meije in Woerden en de Meije en de Kerkweg in Bodegraven te verlenen.
2. Besluit hiertoe het Mandaatregister gemeente Woerden 2022 te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd mandaatbesluit.
3. Besluit de beleidsregels ontheffing geslotenverklaring motoren Kerkweg/De Meije/Oude Meije vast te stellen.
4. Besluit kennis te nemen van de inhoudelijke reactie op de zienswijze van Stichting Werkgroep Meijebelangen.
5. Besluit in te stemmen met de informatiebrief voor omwonenden.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/093888 | Aanwijzing Burgemeester Breenplantsoen en voormalig raadhuis Burgemeester Breenplantsoen 1 als gemeentelijk monument

Advies

1. Het Burgemeester Breenplantsoen en het voormalig raadhuis aan het Burgemeester Breenplantsoen 1 in Kamerik aan te wijzen als gemeentelijke monumenten en deze op te nemen in het gemeentelijk monumentenregister;
2. De bescherming te registreren in het Kadaster;
3. In te stemmen met bijgevoegde brieven aan de eigenaar en indieners van een reactie op het principebesluit en de daarbij behorende stukken;
4. Het besluit ter kennisname te sturen naar de Commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed

Besluit

akkoord.

 

D/23/098528 | Duurzame energie levering 2023-2026 gemeente Woerden

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders:
1. Besluit tot het aangaan van een overeenkomst met Vattenfall voor de levering van duurzame energie voor de periode 2023-2024;
2. Stem in met de inhoud van bijgaande Raadsinformatiebrief over de levering van duurzame energie door Vattenfall en stuur deze door aan de gemeenteraad;
3. Neem de meerkosten mee in de Voorjaarsrapportage 2023 en leg deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
Advies aan burgemeester:
Verleen de teammanager Vastgoed volmacht om de overeenkomst met Vattenfall voor de levering van duurzame energie namens de gemeente Woerden te ondertekenen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/104045 | Plan provinciale regietafel migratie en asiel provincie Utrecht

Advies

1. Stem in met het Plan Utrecht van de Provinciale Regietafel Migratie & Integratie Provincie Utrecht van 20 april 2023 in bijlage 1 t/m 5.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/097274 | Schriftelijke vragen  CU-SGP – Consultatiebureau in de kernen

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde Raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van de fractie ChristenUnie SGP met als titel Consultatiebureau in de kernen en verzend deze naar de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/099860 | Collegevoorstel Huisvestingsverordening gemeente Woerden 2023

Advies

Stel de raad voor te besluiten om de Huisvestingsverordening gemeente Woerden 2023 (D/23/099863) vast te stellen en per 1 juli 2023 in werking te laten treden onder gelijktijdige intrekking van de huidige Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Woerden
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/102568 | Regionaal Crisisplan 2023-2027 VRU

Advies

1. Kennis te nemen van het ontwerp Regionaal Crisisplan 2023-2027 VRU.
2. De bijgaande bestuurlijke zienswijze vast te stellen en deze aan de VRU te verzenden.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/101683 | Verkenning vorming 1 omgevingsdienst en concept Koers ODRU 2023- 2027, Woerden

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de verkenning van de vorming van één omgevingsdienst en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/097273 | Verantwoording Halt 2022

Advies

Stem in met de inhoud van de bijgaande raadsinformatiebrief met de beantwoording van artikel 42-vragen over Datalek Sociale Kracht en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/104253 | Schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de gemeenteraad van Woerden Huisartsenstop Woerden

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van de fractie van Woerden & Democratie met als titel 'Huisartsenstop Woerden' en verzend deze naar de gemeenteraad.

Besluit

akkoord.