Collegevergadering 8 november 2022

D/22/073705 | Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Splinter inzake Schuldenexplosie Woerdense huishoudens

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van de fractie van Splinter met als titel 'Schuldenexplosie Woerdense huishoudens' en verzend deze naar de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord.

D/22/077093 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA, ChristenUnie-SGP inzake Zonnepilot in veenweidegebied Kamerik/Kanis

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende de beantwoording van vragen van de fracties van CDA en ChristenUnie-SGP inzake Zonnepilot in veenweidegebied Kamerik/Kanis en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/078090 | Wijziging ’Convenant Routebureau in de provincie Utrecht’ en dienstverleningsovereenkomst Routebureau Utrecht

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders:

 1. Besluit tot het aangaan van het bijgevoegde “Convenant Routebureau in de Provincie Utrecht”;
 2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde “Dienstverleningsovereenkomst Routebureau Utrecht” met bijlage.

Advies aan burgemeester:

 • Verleen volmacht aan wethouder Pennarts om het “Convenant Routebureau in de provincie Utrecht” namens de gemeente Woerden te ondertekenen.

Besluit

Akkoord.

D/22/078802 | Schriftelijke vragen art 42 RVO Splinter inzake Rookvrije generatie

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van de fractie van Splinter met als titel 'Rookvrije generatie gemeente Woerden' en verzend deze naar de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord.

D/22/078347 | Rapportage KPI Archief- en informatiebeheer 2021 gemeente Woerden

Advies

 1. Neem kennis van de bijgevoegde KPI-rapportage ‘Archief- en informatiebeheer 2021 gemeente Woerden van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek- en Lopikerwaard (RHC).
 2. Stel het bijgevoegde plan van aanpak ‘geconstateerde verbeterpunten KPI’s archiefzorg gemeente Woerden 2021’ vast.
 3. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de KPI-rapportage Archief- en informatiebeheer 2021 gemeente Woerden, en stuur deze naar de raad.
 4. Stuur de KPI-rapportage 2021 en het daarbij behorende plan van aanpak toe aan het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht in het kader van de wet de Wet revitalisering generiek toezicht.
 5. Stuur het plan van aanpak toe aan het RHC.

Besluit

Akkoord.

D/22/076123 | Beantwoording Schriftelijke art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Hulp aan wijk- en dorpscentra

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de beantwoording van de vragen van Inwonersbelangen inzake 'hulp aan wijk- en dorpscentra' en verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord.

Aanwezig

Aanwezigen

Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist).