Collegevergadering 7 maart 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Wim Gort (loco gemeentesecretaris), Iris Jansen (notulist)

 

D/23/090441 | Artikel 42-vragen Woerden & Democratie

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over het
'Memo openbaarmaking documenten Ferm Werk naar aanleiding van Woo-verzoeken' en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/091983 | Stand van zaken parkeerbeleid en geplande activiteiten

Besluit

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken van het parkeerbeleid en verzend deze aan de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/091771 | Vervolg herziening Grondstoffenbeleidsplan

Advies

1. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief Vervolg herziening van het Grondstoffenbeleidsplan en stuur deze naar de raad
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/091130 | Aanwijzing als toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid gemeente Woerden

Advies

Besluit overeenkomstig bijgevoegd aanwijzingsbesluit de in de bijlage genoemde personen aan te wijzen als toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089320 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie inzake (Gratis?) zonnepanelen op sociale en vrijesector huurwoningen?.

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de beantwoording van de vragen Reglement van Orde van Woerden&Democratie inzake '(Gratis?) zonnepanelen op sociale en vrijesector huurwoningen?' en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/091244 | Ondertekening woondeal 2022 - 2030 - Gemeente Woerden

Advies

Voorstel aan college:
1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Woondeal U10 2022-2030;
2. Verleen wethouder Noorthoek mandaat om in de Woondeal U10 2022-2030 tekstuele aanpassingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
3. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de ondertekening van de Woondeal 2022-2030 en stuur deze naar de raad.
Voorstel aan burgemeester:
1. Verleen wethouder Noorthoek volmacht om de bijgevoegde Woondeal U10 2022-2030 namens de gemeente Oudewater te ondertekenen.

Besluit

akkoord

 

D/23/091774 | Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie over parkeren aan de zuidzijde van het station (vervolg)

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fractie van Woerden & Democratie over het parkeren aan de zuidzijde van het station en verzend deze aan de gemeenteraad.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/090251 | Startnotitie Agenda Recreatie en Toerisme 2023-2028

Advies

1. Stel de Startnotitie Agenda Recreatie en Toerisme 2023-2028 vast;
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Startnotitie Agenda Recreatie en Toerisme 2023-2028 en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089725 | Verlenen ontslag en benoemen lid van de commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed, namens particulier initiatief

Advies

1. de heer  eervol ontslag te verlenen als lid van de commissie voor Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed;
2. de heer  per 14 maart 2023 te benoemen tot lid van de commissie voor Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/090866 | Veiligheid verkeersdeelnemers en overstekende eenden Hollandbaan

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fractie van Lijst Van der Does over de veiligheid van verkeersdeelnemers en overstekende eenden op de Hollandbaan en verzend deze aan de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/22/074985 | Ontwerpbestemmingsplan Ongelijkvloerse Kruising Beneluxlaan Woerden

Advies

1. Besluit ingevolge artikel 7.17, derde lid jo. artikel 7.16 van de Wet Milieubeheer, dat op basis van de verzamelde informatie zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan 'Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan Woerden' geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt;
2. Besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan Woerden' met planidentificatie NL.IMRO.0632.BPongvlkruisbenelx.bOW1, bestaande uit regels, toelichting en een verbeelding met bijlagen;
3. Besluit om het ontwerpbestemmingsplan 'Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan Woerden' ter inzage te leggen.

 

Besluit

akkoord