Collegevergadering 7 februari 2023

Aanwezigen: Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Martien Brander (secretaris) en Iris Jansen (notulist).

Afwezig: Victor Molkenboer

 

D/22/073573 | Prestatieafspraken 2023 - Gemeente Woerden-Habion

Advies

1. Besluit tot het aangaan van de bijgevoegde Prestatieafspraken 2023 Gemeente Woerden-Habion.
Voorstel aan burgemeester:
1. Verleen wethouder Noorthoek volmacht om de bijgevoegde Prestatieafspraken 2023 - Gemeente Woerden-Habion namens de Gemeente Woerden te ondertekenen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/088171 | Afwijken Nota Parkeernormen

Advies

1. Besluit af te wijken van de parkeerplaatsverplichting om medewerking te kunnen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning OLO6280533 Rijnstraat 22 in Woerden en Rijnstraat 24 in Woerden.
 

Besluit

akkoord.

 

D/22/083830 | rapport Energie Landschap Woerden van Woerden Energie

Advies

1. Neem kennis van het rapport 'Energie Landschap Woerden' van Woerden Energie.
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het rapport 'Energie Landschap Woerden' en stuur deze naar de raad
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/088526 | Startnotitie 'Beleidskader 2023-2030'

Advies

1. Besluit de bijgevoegde startnotitie "Beleidskader binnenstad 2023-2023" vast te stellen.
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de startnotitie “beleidskader binnenstad 2023-2030” en stuur deze naar de raad
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/088707 | Startfoto Maatschappelijke Agenda 2023-2027

Advies

1. Stel de startfoto Maatschappelijke Agenda 2023 vast;
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de startfoto Maatschappelijke Agenda 2023 en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089103 | prioritering grote ruimtelijke projecten

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de prioritering van groter ruimtelijke projecten en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/089034 | Voorstel aan de raad voor beslissing op bezwaar tegen de Omgevingsvisie Woerden 2022

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. Met inachtneming van het advies van de bezwarencommissie het bezwaarschrift van de Werkgroep behoud Polder Lagebroek niet ontvankelijk te verklaren overeenkomstig de bij dit besluit behorende brief
2. Ten aanzien van de ingebrekestelling Wet dwangsom in te stemmen met het toekennen van een dwangsom voor het te laat beslissen op het bezwaarschrift vanaf 31 januari 2023 en de uitvoering van dit besluit te mandateren aan burgemeester en wethouders.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/087345 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Onveilig parkeren langs de Leidsestraatweg

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie Inwonersbelangen inzake 'Onveilig parkeren Leidsestraatweg' en verzend deze aan de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.