Collegevergadering 6 september 2022

D/22/070818 | Bestuurlijke reactie op DOE MEE Onderzoek over de Wob.

Advies

 1. Neem kennis van de bijgevoegde Rekenkamer Informatie Brief met als bijlagen het eindrapport van het NVVR DoeMee-onderzoek 2021 over de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur en de onderzoeksresultaten voor de Gemeente Woerden.
 2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde bestuurlijke reactie op het NVVR DoeMee-onderzoek 2021 en stuur deze naar de Rekenkamercommissie.

Besluit

Akkoord.

D/22/064965 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA inzake Zorgen over gebiedsgerichte aanpak (GGA) Nieuwkoop

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie CDA inzake Zorgen over gebiedsgerichte aanpak (GGA) Nieuwkoop en verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord.

D/22/068294 | Schriftelijke art. 42 vragen Fractie Inwonersbelangen, Aanpak Stikstof, wat is het beleid van gemeente Woerden

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie Inwonersbelangen inzake Aanpak Stikstof, wat is het beleid van gemeente Woerden en verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord.

D/22/069651 | Schriftelijke vragen D66 - Recente ontwikkelingen nationaal beleid Wonen

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de beantwoording van de vragen Reglement van Orde van D66 inzake 'Recente ontwikkelingen nationaal beleid Wonen' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/072249 | Beantwoording schriftelijke vragen over inzaaien DWW

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van een (aanvullende) vraag over het inzaaien van bermen met een bloemenmengsel en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/071854 | Stand van zaken Doorfietsroute augustus 2022

Advies

 • Stem in met de inhoud van de raadsinformatiebrief 'Stand van zaken Doorfietsroute augustus 2022' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/072787 | Stand van zaken asielzoekers/statushouders

Advies

 • Stem in met raadsinformatiebrief betreffende denklijn extra inspanning huisvesting statushouders en deel deze met de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/064587 | SPUK IJZ subsidieaanvraag 1 november 2021 - 31 januari 2022 indienen

Advies

 • Besluit om een aanvraag in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om gebruik te maken van de “Regeling van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 31 mei 2022, houdende wijziging van de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 in verband met de toevoeging van een nieuwe compensatieperiode" (SPUK IJZ-regeling) om een specifieke uitkering voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 aan te vragen voor de instandhouding van de Woerdense zwembaden in verband met COVID-19.

Besluit

Akkoord.

D/22/072275 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden, inkoop zorg

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van artikel 42-vragen over de inkoop zorg (maatwerk Jeugd en Wmo 2022 tot en met 2024) en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/072325 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van D66, Hoe staat het medio 2022 met de inburgering

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over de stand van zaken met betrekking tot inburgering van statushouders en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/071025 | Beantwoording schriftelijke vragen art. 42 Inwonersbelangen inzake 'Handen uit de mouwen, nu woningen bouwen'

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de beantwoording van de vragen Reglement van Orde van Inwonersbelangen inzake 'Handen uit de mouwen, nu woningen bouwen' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/071986 | Beantwoording schriftelijke vragen Pionier Zegveld

Advies

 • Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over de motie over de buitenruimten rondom De Pionier in Zegveld en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/072221 | Beantwoording artikel 42 vragen, hoge verkeersdrempel Boerendijk

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over de verkeersdrempel op de Boerendijk en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/068339 | Vaststelling gebiedsbeheerplan gebiedsgericht grondwaterbeheer Woerden

Advies

 • Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de vaststelling van het gebiedsbeheerplan Gebiedsgericht grondwaterbeheer Woerden en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/071852 | Financiën onderzoeken busbaan

Advies

 • Stem in met het raadsvoorstel 'Financiën onderzoeken busbaan' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

Aanwezig

Aanwezigen

Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Mariëtte Pennarts-Pouw, Jacques Rozendaal, Ad de Regt, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist)