Collegevergadering 6 juni 2023

In aanwezigheid van Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal en Martien Brander.

 

D/23/102315 | Besluit op uitvoeringsvarianten Reconstructie Leliestraat e.o.

Advies

1. Besluit te kiezen voor variant 1 in de reconstructie van de Leliestraat e.o inhoudende de uitvoering van de reconstructie, het kappen van de bomen en het terugplaatsen van nieuwe passende bomen. 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde Raadsinformatiebrief over de reconstructie Leliestraat e.o. en stuur deze naar de raad.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/106474 | Verwijderen fietsbrug Oortjespad

Advies

1. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het verwijderen van de tijdelijke fietsbrug in het verlengde van het Oortjespad en verzend deze aan de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/108327 | Aanvullende exploitatiesubsidie 2023 aan WoerdenSport

Advies

1. Verleen WoerdenSport Zwembaden B.V. in 2023 op grond van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene Wet Bestuursrecht een aanvullende exploitatiesubsidie begroot op € 300.000,--, onder de voorwaarden dat de gemeenteraad de Voorjaarsrapportage 2023, waarin deze aanvullende exploitatiesubsidie wordt opgenomen, vaststelt en dat tussen de gemeente Woerden en WoerdenSport Zwembaden B.V. een addendum op de “Uitvoeringsovereenkomst beheer en exploitatie Batensteinbad en H2O” met bijlagen, d.d. 10 maart 2015, wordt gesloten. 
2. Verwerk deze aanvullende exploitatiesubsidie van € 300.000,-- aan WoerdenSport in de Voorjaarsrapportage 2023.
3. Bepaal dat de aanvullende exploitatiesubsidie 2023 aan WoerdenSport wordt vastgesteld op het verschil tussen de begrote baten en lasten enerzijds en de gerealiseerde baten en lasten anderzijds (netto verlies voor belastingen) over het kalenderjaar 2023.
4. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over een aanvullende exploitatiesubsidie 2023 aan WoerdenSport en stuur deze aan de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/107078 | Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Plan Utrecht Asiel en migratie

Advies

1. Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het Plan Utrecht van de Provinciale regietafel Migratie en Integratie en stuur deze door naar de raad.
 

Besluit

akkoord.