Collegevergadering 6 december 2022

D/22/080848 | Beschikking voorziening in de huisvesting

Advies
1. Besluit de aanvraag van het Minkema College om een voorziening in de huisvesting, bestaande uit een vergoeding van gemaakte herstelkosten, toe te wijzen tot het nader vastgestelde bedrag van € 729.530,77 inclusief BTW;
2. Verleen mandaat aan de teammanager Beleid en Strategie Sociaal Domein om de bijgevoegde beschikking namens het college te ondertekenen.

Besluit: akkoord.

 

D/22/068606 | Uitvoeringsovereenkomst- en programma 2023 ODRU-Woerden

Advies
1. Besluit tot het aangaan van het bijgevoegde Uitvoeringsovereenkomst 2023 Woerden met bijlagen:
- Uitvoeringsprogramma 2023 Woerden-ODRU, D/22/080955.
- Uitvoeringsovereenkomst 2023 Woerden - ODRU, D/22/080956.
- Toelichtingendocument op het uitvoeringsprogramma 2023 Woerden, D/22/080957.

Besluit: akkoord.

 

D/22/082144 | Haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsstalling

Advies
Stem in met de inhoud van raadsinformatiebrief 'Haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsstalling' en stuur deze naar de raad.

Besluit: akkoord

 

D/22/080904 | Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht

Advies
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, geregistreerd onder D/22/080888 en de kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht, geregistreerd onder D/22/080889.
2. De zienswijze met kenmerk D/22/080887 vast te stellen, waarin wordt ingestemd met de kadernota.

Advies: akkoord.

 

D/22/082061 | Instemming Bod 3.0 Provinciale Regietafel Migratie en Integratie Provincie Utrecht

Advies
1. Stem in met het bijgevoegde Bod 3.0 van de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie.
2. Stem in met verzending van de bijgevoegde brief van de Provincie Utrecht aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advies: akkoord.

 

D/22/082108 | Beantwoording schriftelijke vragen Inwonersbelangen over de Boerendijk

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over de Boerendijk en stuur deze naar de raad.

Advies: akkoord.

 

D/22/079930 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van ChristenUnie-SGP inzake Aardgasverbruik in aardgasloze wijk

Advies
Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inhoudende beantwoording van artikel 42-vragen over "Aardgasverbruik in aardgasloze wijk" en stuur deze naar de raad.

Advies: akkoord