Collegevergadering 5 september 2023

Aanwezigheid: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen.

 

D/23/117891 | Uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027

Advies

1.Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor:
a. Het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027 vast te stellen
b. Het advies van het college om scenario 2 tot uitvoering te brengen over te nemen en dit scenario te verwerken in de programmabegroting 2024-2027.
c. In aanvulling op scenario 2 € 158.000 vanuit het budget ‘onvoorzien’ in de begroting Maatschappelijke Agenda beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de ambities ‘invoering Woerden Pas’ en ‘continueren inzet cultuurmakelaar en kunstmenu Zilver’.
d. Vanuit de in de begroting voor het Sociaal Domein opgenomen niet bestede middelen 2023/2024 hervormingsagenda Jeugd een risicoreserve hervormingsagenda Jeugd in te stellen voor het Sociaal Domein.
2. Dien op basis van het vastgestelde beleidskader Maatschappelijke Agenda 2023-2027 en het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027 een aanvraag op alle onderdelen van de regeling Brede Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord in bij het Rijk voor de deadline van 30 september 2023.
3. Mandateer wethouder Pennarts namens het college voor de afhandeling van de aanvraag Brede Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord.
4. Neem kennis van het advies van de participatieraad, betrek dit bij de besluitvorming en geef een reactie op dit advies middels bijgevoegde brief.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/116835 | Grondstoffenbeleidsplan 2024-2027

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om te besluiten: 
 1. Het grondstoffenbeleidsplan 2024-2027 vast te stellen met als hoofdpunten: - Het verhogen van de teruggaveprikkel; - Het makkelijker maken van het gescheiden aanbieden van grondstoffen; - Extra inzet op communicatie ter bevordering van afvalpreventie; - Reductie van het aantal gratis bezoeken aan de milieustraat tot zes. 
2. Instemmen met de, voor de implementatie van het Grondstoffenbeleidsplan 2024-2027, benodigde investeringen in GFT-cocons en daarmee samenhangende projectkosten ter hoogte van € 1.019.000.

 

Besluit

akkoord.

 

D/23/117699 | Sluiting dagbesteding Reinaerde

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van Lijst van der Does en Progressief Woerden met als titel 'Sluiting dagbesteding Reinaerde' en verzend deze naar de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/114193 | Schriftelijke vragen verkeerssituatie Wilhelminaschool

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fracties van CDA Woerden en ChristenUnie-SGP Woerden over de verkeerssituatie rond de Wilhelminaschool en stuur deze naar de raad

Besluit

akkoord.

 

D/23/114196 | Vaststelling Informatiebeveiligingsplan suwinet - schuldhulpverlening
Advies

Stel het 'Informatiebeveiligingsplan Suwinet - schuldhulpverlening' vast.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/116999 | Beleidsregels en nadere regels Jeugdhulp gemeente Woerden 2023

Advies

1. Stel de bijgevoegde "Nadere regels en beleidsregels Jeugdhulp Woerden 2023" vast en laat deze in werking treden op de dag na bekendmaking. 
2. Trek de "beleidsregels Jeugdhulp gemeente Woerden 2018" in. 
3. Trek het "Financieel Besluit Jeugdhulp 2018 gemeente Woerden" in.

Besluit

akkoord.

 

D/23/117772 | Beantwoording artikel 42-vragen CDA Woerden gevolgen uitstel spreidingswet

Advies

Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief (R117766) met daarin de beantwoording van de vragen van het CDA Woerden "Gevolgen uitstel Spreidingswet" en stuur deze naar de raad.

Besluit

akkoord.