Collegevergadering 4 oktober 2022

D/22/074556 | Startnotitie 'Economische visie & Economisch Actieplan 2022-2026'

Advies

 1. Stem in met de bijgevoegde Startnotitie "Economische visie en Economisch Actieplan 2022-2026";
 2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Startnotitie "Economische visie en Economisch Actieplan 2022-2026" en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord.

D/22/074268 | Goedkeuring 'Ontwerp-selectielijst voor e-mailbewaring' (Capstone) Woerden

Advies

 1. Aan te sluiten bij ontwerpselectielijst e-mailbewaring waarbij e-mail archivering volgens de Capstone methodiek kan gaan plaatsvinden.
 2. Akkoord te gaan met het ontwerp van de Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022 opgesteld namens de gemeentelijke zorgdragers door de VNG.
 3. De VNG te machtigen om dit ontwerp voor afstemming aan te bieden aan de algemene rijksarchivaris ter vaststelling namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 4. De VNG te machtigen om de vastgestelde selectielijst geheel of gedeeltelijk te actualiseren, het ontwerp daarvan voor afstemming aan te bieden aan het college en vervolgens ter vaststelling aan te bieden aan de algemene rijksarchivaris namens de minister van OCW.
 5. Hiervoor bijgaand goedkeuringsformulier en bijgaand machtigingsformulier te ondertekenen.

Besluit

Akkoord.

D/22/074771 | subsidie tbv verbetering isolatie en het klimaat Stadsmuseum Woerden

Advies

 • Besluit aan het Stadsmuseum een subsidie te verlenen van € 15.000,-- voor verbetering van de isolatie en het klimaat in het Stadsmuseum Woerden.

Besluit

Akkoord.

D/22/073708 | Update proces verkenningsstudie Harmelerwaard

Advies

 1. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de verkenningsstudie toekomstperspectief Harmelerwaard en deze door te sturen aan de gemeenteraad;
 2. Kennis te nemen dat een themasessie met de gemeenteraad staat gepland op 10 november 2022.

Besluit

Akkoord.

D/22/067129 | Definitieve aanwijzing gemeentelijk monument

Advies

 1. Uitvoering te geven aan het collegebesluit van 21 december 2021 en Dorpsstraat 183 en 185 in Harmelen op te nemen in het gemeentelijk monumentenregister op grond van artikel 7 van de Erfgoedverordening 2015 onder de respectievelijke registratienummers 0632/WN134 en 0632/WN135.
 2. De bescherming te registreren in het kadaster.
 3. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrieven aan de eigenaren.
 4. Het besluit ter kennisname te brengen aan de Commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed, de CRkE.

Besluit

Akkoord.

D/22/074264 | Definitieve aanwijzing gemeentelijk monument

Advies

 1. Uitvoering te geven aan het collegebesluit van 1 februari 2022 en Utrechtsestraatweg 50 op te nemen in het gemeentelijk monumentenregister op grond van artikel 7 van de Erfgoedverordening 2015 onder het registratienummer 0632/WN138.
 2. De bescherming te registreren in het kadaster.
 3. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrieven aan de eigenaren.
 4. Het besluit ter kennisname te brengen aan de Commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed, de CRkE.

Besluit

Akkoord.

Aanwezig

Aanwezigen

Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts en Jacques Rozendaal, Martien Brander (secretaris), Iris Jansen (notulist).