Collegevergadering 4 juli 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Arjan Noorthoek, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander (secretaris), Iris Jansen (notulist)
 

D/23/111748 | Raadsinformatiebrief aanpak hardrijders in de wijk

Advies

1. Stem in met de raadsinformatiebrief over de aanpak hardrijders in de wijk met kenmerk D/23/111734 en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/110553 | VTH-beleidsplan Woerden 2023-2026

Advies

1. Het VTH-beleidsplan Woerden 2023-2027 vast te stellen; 
2. Het VTH-beleid Woerden 2019-2022 in te trekken; 
3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief; 
4. Het VTH-beleidsplan Woerden 2023-2027 voor één ieder ter inzage te leggen door middel van publicatie in het Gemeenteblad.

Besluit

akkoord.

 

D/23/111525 | Zienswijze college op initiatiefvoorstel parkeerbeleid binnenstad

Advies

Stem in met de inhoud van de zienswijze op het initiatiefvoorstel 'Parkeerbeleid binnenstad' van de fractie van Woerden & Democratie en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/110999 | Raadsinformatiebrief Schulenburch

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over Schulenburch en stuur deze naar de raad.

Besluit

akkoord.

 

D/23/110999 | Raadsinformatiebrief Schulenburch

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over Schulenburch en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/112079 | Meicirculaire 2023 – Woerden

Advies

1. Stem in met de raadsinformatiebrief over de Meicirculaire 2023 met kenmerk D/23/112069 en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/111121 | Projectplan Noodfonds Energiearmoede

Advies

1. Stem in met het bijgevoegde Projectplan Noodfonds Energiearmoede 2023. 
2. Stel de subsidieregeling Energiekosten en verduurzaming maatschappelijke organisaties vast.
3. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de subsidieregeling Energiekosten en verduurzaming maatschappelijke organisaties en stuur deze naar de raad. 
4. Besluit om het verdelen van de middelen voor het Noodfonds uit programma 7 over de van toepassing zijnde programma’s bij de najaarsrapportage 2023 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/110096 | Aangaan addendum WoerdenSport

Advies

Advies aan burgemeester en wethouders: 
Besluit tot het aangaan van bijgevoegd "Addendum op de Uitvoeringsovereenkomst beheer en exploitatie Batensteinbad en H2O d.d. 15 maart 2015". 

Advies aan burgemeester:
Verleen volmacht aan wethouder Noorthoek om het "Addendum op de Uitvoeringsovereenkomst beheer en exploitatie Batensteinbad en H2O d.d. 15 maart 2015" namens de gemeente Woerden te ondertekenen.

Besluit

akkoord.

 

D/23/111559 | Voortgangsrapportage Rembrandtbrug juni 2023

Advies

1. Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief (D/23/111548) omtrent de voortgang van de Rembrandtbrug en stuur deze door naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/111401 | Beantwoording schriftelijke vragen LijstvanderDoes Netcongestie en haalbaarheidsonderzoek

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende beantwoording schriftelijke vragen art. 42 RvO van LijstvanderDoes inzake Netcongestie en haalbaarheidsonderzoek.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/111527 | Raadsinformatiebrief woonzorgonderzoek

Advies

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de resultaten van het woonzorgonderzoek gemeente Woerden 2023 en stuur door naar de gemeenteraad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/111534 | Zienswijze college op initiatiefvoorstel parkeren zuidzijde station Woerden

Advies

Stem in met de inhoud van de zienswijze op het initiatiefvoorstel 'Parkeren zuidzijde station Woerden' van de fractie van Woerden & Democratie en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.

 

D/23/111431 | Vrijgeven concept Agenda Recreatie en Toerisme 2023-2028 voor inspraak

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde concept Agenda Recreatie en Toerisme 2023-2028 en geef deze vrij voor inspraak door belanghebbende organisaties en bewoners. 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de concept Agenda Recreatie en Toerisme 2023- 2028 en stuur deze naar de raad.
 

Besluit

akkoord.